Sgrìobhadair / Dràmadair airson Pròiseact Ùine Shuidhichte

  • Sealach / Temporary
  • Baile Chloichridh, Pitlochry
  • Posted 3 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £2000 fee
  • Cùmhnant / Contract: November 2020 - July 2021
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • November 5, 2020

Làrach-lìn / Website Pitlochry Festival Theatre / Fèis Thatha / CNP Obar Pheallaidh / Perth & Kinross Council

Bidh an neach san dreuchd a’ com-pàirteachadh gu gnìomhach agus a’ cur taic ris an Stiùiriche Ealain agus ri Co-Stiùirichean ann an liubhairt buadhach is èifeachdach air Eachdraidh Ghàidhlig Thatha, pròiseact com-pàirteachais le Comann nam Parant FMG Obar Pheallaidh, Fèis Thatha, Taigh-cluiche Fèis Bhaile Chloichridh agus Comhairle Pheairt is Cheann Rois, a’ comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig mar phàirt de Shades of Tay. Bidh an neach san dreuchd ag obair taobh a-staigh Roinn Ealain a’ chompanaidh, agus mar sin a’ sùileachadh a bhith a’ cur gu deimhinneach ri leasachadh air an Roinn agus ri soirbheachadh a’ chompanaidh gu h-iomlan. Bidh an sgrìobhadair mar phàirt den sgioba riochdachaidh agus ag obair le sgrìobhadairean coimhearsnachd ann am Beurla agus Gàidhlig, gus am beachd-smuaintean agus an sgeulachdan a leasachadh agus an cruinneachadh ’s an eagrachadh ann am pìos dràma claistinneach.

The post holder will actively participate and support the Artistic Director and Associate Directors in the effective and efficient delivery of The Tay’s Gaelic Memoir, a partnership project with Comann nam Parant Obar Pheallaidh (Aberfeldy GME Parents Association), Fèis Thatha, Pitlochry Festival Theatre and Perth & Kinross Council celebrating Gaelic language and culture as part of Shades of Tay. The post holder works within the company’s Artistic Department and, as such, is expected to make a positive contribution to the development of the Department and to the success of the company as a whole. The writer will be part of the production team and work with community writers in English and Gaelic to develop their ideas and stories and collate and curate them into a final audio drama piece.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.