Stiùiriche air Eachdraidh Ghàidhlig Thatha (ùine shuidhichte)

  • Sealach / Temporary
  • Baile Chloichridh, Pitlochry
  • Posted 3 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £1000
  • Cùmhnant / Contract: November 2020 - July 2021
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website Pitlochry Festival Theatre / Fèis Thatha / CNP Obar Pheallaidh / Perth & Kinross Council

Bidh an neach san dreuchd a’ com-pàirteachadh gu gnìomhach agus a’ cur taic ris an Stiùiriche Ealain agus ri Co-Stiùirichean ann an liubhairt buadhach is èifeachdach air Eachdraidh Ghàidhlig Thatha, pròiseact com-pàirteachais le Comann nam Parant FMG Obar Pheallaidh, Fèis Thatha, Taigh-cluiche Fèis Bhaile Chloichridh agus Comhairle Pheairt is Cheann Rois, a’ comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig mar phàirt de Faileasan Thatha (Shades of Tay). Bidh an neach san dreuchd ag obair taobh a-staigh Roinn Ealain a’ chompanaidh, agus mar sin a’ sùileachadh a bhith a’ cur gu deimhinneach ri leasachadh air an Roinn agus ri soirbheachadh a’ chompanaidh gu h-iomlan. Bidh an stiùiriche mar phàirt den sgioba riochdachaidh agus ag obair le ullachadh, ruith-thairis agus clàradh sgeulachdan ann am Beurla agus Gàidhlig san t-Samhain agus sgrìobhadh dràma claistinneach coimhearsnachd san Iuchar.

The post holder will actively participate and support the Artistic Director and Associate directors in the effective and efficient delivery of The Tay’s Gaelic Memoir, a partnership project with Comann nam Parant Obar Pheallaidh (Aberfeldy GME Parents Association), Fèis Thatha, Pitlochry Festival Theatre and Perth & Kinross Council celebrating Gaelic language and culture as part of Shades of Tay. The post holder works within the company’s Artistic Department and, as such, is expected to make a positive contribution to the development of the Department and to the success of the company as a whole. The director will be part of the production team and work in preparation, rehearsing and recording stories in Gaelic and English in November and community audio drama writing in July.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.