Ball a’ Bhùird (Alumni)

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Anywhere
  • Posted 4 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: Saor-thoileach
  • Cùmhnant / Contract: 5 bliadhna
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta Canan is Cultar na Gàidhlig

Tha sinn a’ sireadh ball ùr bho am-measg alumni na Colaiste.  Ma bha thu riamh nad oileanach aig an t-Sabhal, bu mhath leinn cluinntinn bhuaibh! Tha oileanaich aig cridhe na Colaiste agus tha sinn den bheachd gum biodh e air leth cuideachail dhuinn beachdan a chluinntinn bho oileanaich a tha nise deiseil sa Cholaiste ‘s cothrom agaibh cur ri molaidhean is leasachaidhean airson oileanaich san àm ri teachd.

’S e obair saor-thoileach a tha seo ach thèid cosgaisean reusanta a phàigheadh a thaobh frithealadh choinneamhan agus dleastanasan sam bith eile a ghabhas buill os làimh.

Ma tha ùidh agad no airson barrachd fiosrachaidh fhaighinn, cuiribh fios no fòn gu Nicola NicThòmais, Rùnaire a’ Bhùird, 01471 888 301 obair@smo.uhi.ac.uk

 

Ceann-là: 23/08/19

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.