Ball a’ Bhùird (Alumni)

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Anywhere
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: Saor-thoileach
  • Cùmhnant / Contract: 5 bliadhna
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • August 23, 2019

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta Canan is Cultar na Gàidhlig

Tha sinn a’ sireadh ball ùr bho am-measg alumni na Colaiste.  Ma bha thu riamh nad oileanach aig an t-Sabhal, bu mhath leinn cluinntinn bhuaibh! Tha oileanaich aig cridhe na Colaiste agus tha sinn den bheachd gum biodh e air leth cuideachail dhuinn beachdan a chluinntinn bho oileanaich a tha nise deiseil sa Cholaiste ‘s cothrom agaibh cur ri molaidhean is leasachaidhean airson oileanaich san àm ri teachd.

’S e obair saor-thoileach a tha seo ach thèid cosgaisean reusanta a phàigheadh a thaobh frithealadh choinneamhan agus dleastanasan sam bith eile a ghabhas buill os làimh.

Ma tha ùidh agad no airson barrachd fiosrachaidh fhaighinn, cuiribh fios no fòn gu Nicola NicThòmais, Rùnaire a’ Bhùird, 01471 888 301 obair@smo.uhi.ac.uk

 

Ceann-là: 23/08/19

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.