Co-òrdanaiche STREAP

  • Part Time
  • Anywhere
  • Posted 4 months ago
  • Applications have closed
  • Salary: £30,000 pro rata
  • Contract: Seasmhach
  • Hours per week: 0.2 FTE (mu 45 latha sa bhliadhna)
  • Gaelic Essential
  • Education level needed: None specified

Website SabhalMorOstaig Sabhal Mòr Ostaig

PRÌOMH AMAS NA H-OBRACH

Co-òrdanachadh a’ chùrsa STREAP agus a’ dèiligeadh ri oidean, luchd-maoineachaidh (Riaghaltas na h-Alba), co-obraichean agus oileanaich a’ chùrsa

 

PRÌOMH UALLAICHEAN

Sgilean is Eòlas:

Fileantas sa Ghàidhlig (labhairteach agus sgrìobhte)
Comas a bhith a’ co-obrachadh aig ìre phroifeasanta le oileanaich agus co-obraichean
Sàr sgilean sgrìobhaidh agus ICT (sgrìobhadh aithisgean, ullachadh phlanaichean margaideachd, ùrachadh leabhar-làimhe agus ag obair le Excel)
·         A’ planadh agus a’ stiùireadh choinneamhan sgioba, agus a’ ceartachadh geàrr-chunntais agus planaichean gnìomha.

·         Tuigse air deagh-ghnè agus siostaman stiùireadh deagh-ghnè phrògraman Àrd-ìre (measadh, sgrùdadh is eile).

·         Tuigse farsaing mu shiostam foghlam na h-Alba agus dùthchannan eile gu h-àraid co-cheangailte ri FTMG agus dà/iomadh-chànanachas.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.