Co-òrdanaiche STREAP

  • Part Time
  • Anywhere
  • Posted 2 weeks ago
  • Salary: £30,000 pro rata
  • Contract: Seasmhach
  • Hours per week: 0.2 FTE (mu 45 latha sa bhliadhna)
  • Education level needed: None specified

Website SabhalMorOstaig Sabhal Mòr Ostaig

PRÌOMH AMAS NA H-OBRACH

Co-òrdanachadh a’ chùrsa STREAP agus a’ dèiligeadh ri oidean, luchd-maoineachaidh (Riaghaltas na h-Alba), co-obraichean agus oileanaich a’ chùrsa

 

PRÌOMH UALLAICHEAN

Sgilean is Eòlas:

Fileantas sa Ghàidhlig (labhairteach agus sgrìobhte)
Comas a bhith a’ co-obrachadh aig ìre phroifeasanta le oileanaich agus co-obraichean
Sàr sgilean sgrìobhaidh agus ICT (sgrìobhadh aithisgean, ullachadh phlanaichean margaideachd, ùrachadh leabhar-làimhe agus ag obair le Excel)
·         A’ planadh agus a’ stiùireadh choinneamhan sgioba, agus a’ ceartachadh geàrr-chunntais agus planaichean gnìomha.

·         Tuigse air deagh-ghnè agus siostaman stiùireadh deagh-ghnè phrògraman Àrd-ìre (measadh, sgrùdadh is eile).

·         Tuigse farsaing mu shiostam foghlam na h-Alba agus dùthchannan eile gu h-àraid co-cheangailte ri FTMG agus dà/iomadh-chànanachas.

Barrachd fios / More info

Co ordanaiche STREAP TO.docx
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


Faodaidh tu tagradh a chuir ris an obair seo leis an CB agad leis an ceangail gu h-ìosal / You can apply for this job with your CV with the link below.