Rùnaire a’ Phrionnsapail

  • Làn-thìde / Full-time
  • Sabhal Mor Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach
  • Posted 1 week ago
  • Tuarastal / Salary: £27,000-£31,000 (a rèir eòlais is sgilean)
  • Cùmhnant / Contract: Leantainneach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Tha sinn a’ sireadh neach a tha air leth eagraichte, èasgaidh agus math air conaltradh airson dreuchd a tha stèidhichte aig cridhe na Colaiste.  San dreuchd seo, bidh sibh ag obair gu dlùth leis a’ Phrionnsapal agus sgioba stiùiridh na Colaiste.  Bidh sibh cleachdte ri suidheachaidhean obrach a tha trang agus measgaichte, agus bidh sgilean sònraichte agaibh a thaobh rianachd, stiùireadh ùine agus seirbhiseachadh chomataidhean.

’S e obair làn-ùine a tha seo, agus feumaidh sibh a bhith stèidhichte air làrach na Colaiste, ann an Slèite, san Eilean Sgitheanach.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Runaire a Phrionnsapail PF.pdf

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

http://www.smo.uhi.ac.uk →