Neach-clèireachd

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach
  • Posted 1 week ago
  • Tuarastal / Salary: £21,000-£23,000
  • Cùmhnant / Contract: Leantainneach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 17.5
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Àrd-Ìre

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Tha sinn a’ sireadh Neach-clèireachd a bhios a’ tabhann seirbheis chlèireachd dhan Stiùiriche Ionmhais, an Stiùiriche Leasachaidh agus Ceannard Sheirbheisean is Oighreachd, agus a ghabhas uallach airson gheàrr-chunntasan chomataidhean sa Cholaiste.  Bidh an obair seo trang agus measgaichte ach bidh cothrom agaibh a bhith an sàs ann an iomadach roinn sa Cholaiste.

’S e obair phàirt-ùine a tha seo agus chan fheum sibh a bhith stèidhichte aig a’ Cholaiste.

 

 

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Neach cleireachd PF.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.