Cruthaichear Susbaint

  • Tuarastal / Salary: £22,000-£25,000 no £25,000-£28,000 (a rèir eòlais)
  • Cùmhnant / Contract: Leantainneach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Àrd-Ìre

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Thathas a’ sireadh Cruthaichear Susbaint a bhios a’ togail ìomhaigh an Ionaid Nàiseanta airson Cànan agus Cultar na Gàidhlig mar phàirt den sgioba mhargaideachd againn.

‘S i a’ Ghàidhlig cànan obrach na Colaiste agus tha cothroman trèanaidh ann gus na sgilean cànain agaibh a leasachadh.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Cruthaichear Susbaint PF.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.