Àrd-rùnaire an Fhoghlaim

  • Làn-thìde / Full-time
  • Slèite
  • Posted 1 week ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £29,000-33,000
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh neach eagraichte agus comasach airson dreuchd Àrd-rùnaire Roinn an Fhoghlaim a ghabhail os làimhe.  ‘S e dreuchd ùr a tha seo le fìor mheasgachadh de dhleastanasan rianachd, stiùiridh, co-òrdanachaidh agus eagrachaidh na lùib.  Bidh an neach a shoirbheachas comasach air prìomhachasan a stiùireadh, comasach air àrd-ìre-obrach ann an suidheachaidhean trang is caochlaideach, agus fìor mhath air cumail ri cinn-ùine.  ‘S e cothrom air leth inntinneach a tha seo a bhith aig teas-mheadhan obair na roinne ann an leasachaidhean foghlaim Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na h-Alba.

Gheibhear foirm-iarrtais air làrach-lìn na Colaiste.

Ceann-là airson iarrtasan: 26/02/21

Thèid agallamhan air 09/03/21

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Ard runaire Foghlaim PF.pdf

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.