Co-òrdanaiche nan Cùrsaichean Goirid

  • Làn-thìde / Full-time
  • Slèite
  • Posted 1 year ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: c.£21,000
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh co-òrdanaiche ann an Sgioba nan Cùrsaichean Goirid.

‘S e dreuchd làn-ùine a tha seo agus ‘s e prìomh amas na h-obrach na Cùrsaichean Goirid aig Sabhal Mòr Ostaig a cho-òrdanachadh gach bliadhna.

Bidh sgilean eagrachaidh, rianachd agus eadar-phearsanta aig àrd-ìre agaibh agus bidh sibh math iar a bhith ag obair gun cus stiùiridh. Bu chòir dhuibh a bhith sùbailte a thaobh uairean-obrach, gu h-àraid as t-Samhradh – an t-àm as trainge airson nan Cùrsaichean Goirid.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.