Manaidsear Rianachd Foghlaim

  • Làn-thìde / Full-time
  • Slèite
  • Posted 1 month ago
  • Tuarastal / Salary: £29,000-33,000 (a-rèir eolais)
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • August 3, 2021

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh neach eagraichte agus comasach airson dreuchd Manaidsear Rianachd ann an Roinn an Fhoghlaim a ghabhail os làimhe.  ‘S e dreuchd ùr a tha seo le fìor mheasgachadh de dhleastanasan rianachd, stiùiridh, co-òrdanachaidh agus eagrachaidh na lùib.

Bidh an neach a shoirbheachas air leth eagraichte,  comasach air prìomhachasan a stiùireadh, agus fìor mhath air cumail ri cinn-ùine.  ‘S e cothrom inntinneach a tha seo a bhith aig teas-mheadhan leasachaidhean foghlaim Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na h-Alba.

Ceann-là airson iarrtasan: 5f Dimàirt 3 Lùnastal 2021

Agallamhan: Ri aontachadh

Iarrtasan-obrach gu: obair@smo.uhi.ac.uk

Gheibhear fiosrachaidh a bharrachd mu na h-obraichean seo agus foirm-iarrtais air an làrach-lìn againn.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Manaidsear Rianachd Foghlaim PF 1.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.