Neach Càraidh is Glèidhidh

  • Làn-thìde / Full-time
  • Slèite
  • Posted 2 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: c. £17,000
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Tha sinn a’ sireadh Neach-càraidh làn-ùine a bhios a’ cur ris an sgioba air làrach na Colaiste ann an Slèite.

Tha 7 togalaichean fa-leth agus 85 seòmraichean-cadail air làrach na Colaiste. Bidh dleastanasan sònraichte aig an Neach-càraidh mar phàirt den sgioba ann a bhith a’ cumail nan togalaichean agus àrainneachd àlainn na colaiste ann an deagh staid. Thathar an dùil gum bi deagh chomas labhairt sa Ghàidhlig aig an Neach-càraidh còmhla ri sàr sgilean eadar-phearsa gus càirdeas is deagh sheirbheis taic a chumail ri oileanaich, luchd-obrach is luchd-tadhail.

Ceann-là: 17/09/2020

Thèid agallamhan air an cumail air-loidhne air 24/09/2020

Gheibhear fiosrachaidh a bharrachd agus foirm-iarrtais air an làrach-lìn againn: http://www.smo.uhi.ac.uk/obair

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.