Neach-oide a’ Chùrsa Ciùil

  • Làn-ùine / Full-time
  • Slèite
  • Posted 4 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: c. £27,000
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 0.4FTE
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

PRÌOMH UALLAICHEAN

·      A bhith a’ gabhail os làimh dleastanasan àbhaisteach co-ceangailte ri oide aig SMO

·      A bhith a’ teagasg mhodalan a rèir eòlas agus sgilean an neach agus a’ gabhail pàirt ann an siostam dearbhaidh deagh-ghnè.

·      Dleastanasan eile co-cheangailte ris an dreuchd mar a chì Stiùiriche a’ Chùrsa iomchaidh.

·      A bhith a’ co-obrachadh le Stiùiriche a’ Chùrsa agus luchd-teagaisg eile agus a’ gabhail pàirt ann coinneamhan acadaimigeach a tha a’ buntainn ri obair teagasg agus measaidh.

·      Sùil a chumail ri ur sàbhailteachd fhèin agus sàbhailteachd dhaoine eile;

·      Deagh-ghnè na Colaiste a choileanadh agus a leasachadh;

·      Obair iomchaidh sam bith eile a dhèanamh mar a bhios feum aig a’ Cholaiste bho àm gu àm.

More info

TO.docx

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.