Neach-rianachd Chùrsaichean Air Astar

  • Làn-thìde / Full-time
  • Slèite
  • Posted 3 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £20,211 - £22,687 (a-rèir eòlais)
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Tha Sabhal Mòr Ostaig a-nis  a’ sireadh Neach Rianachd Chùrsaichean air Astar. Bidh an dreuchd seo làn-ùine agus is e prìomh amas na h-obrach taic rianachd agus chlèireachd a chumail ri Àrd Rianaire nan Cùrsaichean air Astar.

Bidh sibh cofhurtail ag obair nar n-aonar, ach fhathast mar phàirt de sgioba. Bidh sibh fileanta sa Ghàidhlig, le deagh sgilean eadar-phearsanta, a bharrachd air sgilean coimpiutaireachd agus sàr sgilean rianachd. Bu chòir dhuibh a bhith sùbailte a thaobh uairean-obrach.

 

Ceann-là airson iarrtasan: 5f Diardaoin 17 an t- Ògmhios 2021

Agallamhan: Dihaoine 25 an t-Ògmhios 2021

Iarrtasan-obrach gu: obair@smo.uhi.ac.uk

Gheibhear fiosrachaidh a bharrachd mu na h-obraichean seo agus foirm-iarrtais air an làrach-lìn againn.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

TO Neach rianachd Chursaichean air Astar.pdf

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.