Neach Rianachd Chùrsaichean air Astar

  • Làn-thìde / Full-time
  • Slèite
  • Posted 2 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: c. £18,000
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Tha Sabhal Mòr Ostaig a-nis a’ sireadh Neach Rianachd Chùrsaichean air Astar.

Bidh an dreuchd seo làn-ùine agus is e prìomh amas na h-obrach taic rianachd agus chlèireachd a chumail ri Àrd Rianaire nan Cùrsaichean air Astar.

Bidh sibh cofhurtail ag obair nar n-aonar, ach fhathast mar phàirt de sgioba. Bidh sibh fileanta sa Ghàidhlig, le deagh sgilean eadar-phearsanta, a bharrachd air sgilean coimpiutaireachd agus sàr sgilean rianachd. Bu chòir dhuibh a bhith sùbailte a thaobh uairean-obrach.

Ceann-là: 17/09/2020

Thèid agallamhan air an cumail air-loidhne air 24/09/2020

Gheibhear fiosrachaidh a bharrachd agus foirm-iarrtais air an làrach-lìn againn: http://www.smo.uhi.ac.uk/obair

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.