Neach-taic Sgioba-glanaidh

  • Làn-thìde / Full-time
  • Slèite
  • Posted 11 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £9.30 san uair
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Neach-taic Sgioba-glanaidh

A bheil e a’ còrdadh ribh a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson neach-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuaibh.

Gheibh sibh trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil. Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Ceann-là: 17/09/20

Agallamhan tro Zoom air Diardaoin 24/09/20

Gheibhear fiosrachaidh a bharrachd agus foirm-iarrtais air an làrach-lìn againn: http://www.smo.uhi.ac.uk/obair

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.