Stiùiriche an Ionmhais / Finance Director

  • Làn-thìde / Full-time
  • Slèite
  • Posted 1 week ago
  • Tuarastal / Salary: c. £50,000
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum
  • September 25, 2020

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Thathas a’ sireadh thagraichean mu choinneimh dreuchd Stiùiriche an Ionmhais.   ‘S e cothrom air leth a tha seo do neach le sàr sgilean ionmhais agus ro-innleachd, a bhith a’ cur ri leasachadh an t-Sabhail Mhòir san àm ri teachd. Bu chòir tagraichean a bhith uidheamaichte le teisteanas chunntasachd proifeasanta.  Bhite an dùil gum biodh eòlas farsaing agaibh air stiùireadh ionmhais aig ìre ro-innleachdail agus bhiodh e na bhuannachd nan robh tuigse agaibh air a bhith ag obair ann an àrainneachd foghlaim àrd-ìre no san raon phoblaich.   Bidh sibh fileanta no adhartach sa Ghàidhlig ach le cothroman bogadh cànain dhan tagraiche cheart.

Applications are being sought for the post of Finance Director. This is an exciting opportunity for somebody with excellent finance and strategic skills to play an important role in the future development of Sabhal Mòr Ostaig.  Applicants should have a professional accountancy qualification.  A  broad understanding of working at a strategic level and knowledge of the higher education or public sector would be beneficial. You will be a fluent or advanced Gaelic speaker although opportunities for intensive language learning will be provided for the right candidate.

Ceann-là/Applications by: 25/09/20

Agallamhan/Interviews: Seachdain a’ tòiseachadh/Week beginning 05/10/20

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.