Iar-chòcaire

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Slèite
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £21,573 - £23,740 pro rata
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 28
  • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Ciamar a chòrdadh cothrom obrach còcaireachd riut ann an Colaiste anns an Eilean Sgitheanach?

Tha an Roinn Aoigheachd againn ag obair tron bhliadhna gu lèir is a’ toirt aoigheachd seachad do dh’oileanaich eadar an t-Sultain agus an Cèitean agus do Thachartasan, Co-labhairtean is Cùrsaichean Goirid aig àm na Càisge agus as t-samhradh.

Tha sinn ag iarraidh còcaire le eòlas-obrach fhastadh a bhiodh an sàs ann an stiùireadh cidsin trang is a’ toirt seachad caochladh dhleastanasan cidsin. Thathar a’ brosnachadh dhaoine le Gàidhlig no ùidh ann an Gàidhlig gu iarrtas a chur thugainn.

Ceann-là airson iarrtasan: 5f Dihaoine 24 Sultain 2021

Iarrtasan-obrach gu: obair@smo.uhi.ac.uk

Gheibhear fiosrachaidh a bharrachd mun dreuchd seo agus foirm-iarrtais air an làrach-lìn againn.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Iar chocaire PF G.docx
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.