Neach-cruthachaidh susbaint airson nam meadhanan sòisealta / Social Media Content Creator

  • Sealach / Temporary
  • Anywhere
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £3,000 (a’ gabhail a-staigh VAT is cosgaisean)
  • Cùmhnant / Contract: Trì mìosan / 3 month
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • December 10, 2021

Làrach-lìn / Website sngaidhligSeachdain na Gàidhlig

’S e Seachdain na Gàidhlig  a’ chiad seachdain cultair is cànain airson na Gàidhlig a thèid a chumail ann an Alba. Coltach ri Seachdain na Gaeilge ann an Èirinn agus Mìos nan Gàidheal ann an Ceap Breatainn, bidh an t-seachdain a’ brosnachadh na Gàidhlig dhan a h-uile duine, an dà chuid aig tachartasan oifigeach agus iomairtean coimhearsnachd. Bheir e cothrom do luchd-labhairt na Gàidhlig agus an fheadhainn aig nach eil i pàirt a ghabhail ann an diofar dhòighean a fhreagras orra fhèin, an dà chuid ann an Alba fhèin agus thall thairis.

Seo cothrom fìor mhath do neach-cruthachaidh de shusbaint airson nam meadhanan sòisealta san iomairt ùr-nodha seo.

Fiosrachadh mun obair

Tiotal: Neach-cruthachaidh de shusbaint airson nam meadhanan sòisealta
Ìochdaran an Stiùiriche
Prìomh dhàimhean: An Stiùiriche, Manaidsear na Margaideachd agus am Manaidsear Leasachaidh

Seòrsa de chùmhnant: Air d’ urra fhèin
Àite-obrach: aig an taigh

Tuarastal: £3,000 a’ gabhail a-staigh VAT is cosgaisean

Toiseach: Faoilleach 2022
Làthaireachd às-dùnach: Eadar 21 is 27 dhen Mhàrt Luachadh: An Giblean 2022

Mar a chuireas tu tagradh thugainn

Cuir lethbhreac dhen CV as ùire agad agus 2 lethbhreac de litir taice (500 facal – aonan ann an Gàidhlig agus aonan ann am Beurla) thugainn air a’ phost-d gu persephone@handsupfortrad.co.uk. Ceann-là dùnaidh – Dihaoine an 3as latha dhen Dùbhlachd.

Bu chòir dha na leanas a bhith san litir taice agad:
1. Dè mu dheidhinn Seachdain na Gàidhlig a tharraing d’ ùidh agus carson a tha am pròiseact seo cudromach nad bheachd-sa?
2. Dè na sgilean a th’ agad a chuireadh ri Seachdain na Gàidhlig a rèir tuairisgeul an dreuchd a chunnaic thu gu h-àrd?
3. Cò luchd-labhairt na Gàidhlig ris am bruidhneadh tu agus ciamar airson videothan is agallamhan a chruthachadh agus airson ’s gun tèid iad an ceann Seachdain na Gàidhlig agus airson ’s gun gabh iad pàirt ann?

Seachdain na Gàidhlig is the first official Gaelic language and culture week to be held in Scotland. Similar to Seachdain na Gaeilge in Ireland and Mìos nan Gàidheal in Cape Breton, the week aims to promote Gaelic for all, with official events and community initiatives. It will provide the opportunity for both Gaelic speakers and those without the language to take part in a way that suits them, both here in Scotland and further afield.
This is an exciting opportunity for a Social Media Content Creator to be part of this brand new initiative.
Job Details

Title: Social Media Content Creator
Reports to: the Director
Key Relationships: The Director, Marketing Manager and Development Manager Type of Contract: Freelance
Place of Work: at home

Fee: £3,000 including VAT & costs

Start: January 2022

Exclusive availability: 21st -27th March Evaluation: April 2022

How to apply

Please email a copy of your most recent CV, along with a 2 copies of a supporting letter (Up to 500 words – 1 written in Gaelic and 1 written in English) to persephone@handsupfortrad.co.uk. Closing date – Friday 10th December.

Your supporting letter should cover:
1. What interests you about Seachdain na Gàidhlig and why you feel this project is important?
2. What skills do you bring to Seachdain na Gàidhlig which align with the role description above?
3. How and which Gaelic speakers would you approach to video, interview and recruit to participate in and engage with Seachdain na Gàidhlig?

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Content Creator SnG Job Description.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.