Gaelic PR Graduate

 • Làn-thìde / Full-time
 • Anywhere
 • Posted 1 month ago
 • Tuarastal / Salary: Suas gu £21,000 gach bliadhna
 • Cùmhnant / Contract: 12 mìosan
 • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
 • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
 • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Làrach-lìn / Website https://twitter.com/wearespey?lang=enSPEY

CREATIVE COMMUNICATIONS FOR A CONNECTED AGE.

Tha SPEY a’ sireadh neach-ceuma a tha fileanta sa Ghàidhlig. ’S e cothrom inntinneach a tha seo a bhith mar phàirt den chiad sheirbheis dàimh poblach Gàidhlig ann an Alba.

Tha na meadhanan Gàidhlig, mar gach meadhan eile, a’ dol tro atharrachadh brìgheil. Tha seo an dà chuid na dhùbhlan agus na chothrom don neach cheart a bhith an sàs ann an Gàidhlig a lesachadh agus a neartachadh.

Tuairisgeul obrach

Tha geàrr-chunntas ann gu h-ìosal de na dleastanasan a tha sibh buailteach a bhith a’ coileanadh san dreuchd seo:

 • A’ dèanamh cinnteach gu bheil susbaint conaltraidh aig SPEY agus aig na luchd-déiligidh againn dà-chànanach
 • Cruthaich susbaint airson na meadhanan (brathan-naidheachd; puist-d gu na mheadhnan, neo ‘pitches’; rannsachadh air luchd-aithris; susbaint airson na meadhanan sòisealta)
 • A’ cur liostaichean den meadhanan as freagarraiche airson gach neach-déiligidh ri chéile
 • A’ dèanamh sgrùdaidh air na meadhanan gu neo-eisimeileach
 • A’ lìbhrigeadh aithisgean air na meadhanan
 • A’ sgrìobhadh aithisgean air ìrean-coileanaidh
 • A’ gabhail pàirt ann an coinneamhan le luchd-déiligidh agus / no co-labhairtean fòn
 • A’ gabhail notaichean bhon choinneimhean
 • A’ cuideachadh fàs ann an àrainneachd Gàidhlig aig SPEY
 • A’ cur taic ris an sgioba air fad le obair làitheil far a bheil feum

Comasan, Eòlas is Teisteanasan:

 • Misneachail agus sgileil ann a bhith a’ cruthachadh agus a’ foillseachadh pìosan sgrìobhaidh sa Ghàidhlig, le deagh sgilean Gàidhlig agus Beurla, ga bruidhinn agus ga sgrìobhadh
 • Ùidh anns na meadhanan
 • Comas air aire a thoirt air mion-fhiosrachadh
 • Math air a bhith ag obair ann an sgioba agus air do cheann fhèin
 • Eòlas air a bith ag obair le luchd-déiligidh
 • Sgilean eadar-phearsanta agus dàimheil
 • Eòlas air a bhith ‘a’ reic sgeulachdan’ neo ‘pitching’ don mheadhanan
 • Comas a bhith ag obair ur stiùir fhèin thairis iomadh phroiseactan
 • Eòlas air leasachadh na Gàidhlig ann an Alba
 • Dòigh-obrach deimhinneach agus comasach
 • Sgilean coimpiutaireachd (bidh sinn uile a’ cleachdadh Macs)
 • Làn chead dràibhidh glan

Teisteanasan:

 • Foghlam gu co-dhiù Ìre 7 SCQF (HND)
 • 0-2 bliadhna de dh’eòlas iomchaidh air PR, conaltradh no na meadhanan
 • Neach-labhairt fileanta sa Ghàidhlig

Uairean: Làn-ùine, 35 uairean san t-seachdain.

’S e dreuchd bliadhna a tha seo agus tha e air a mhaoineachadh ann am pàirt le HIE.

Tuarastal: suas gu £21,000

Buannachdan:

 • Fòrladh bliadhnail: 35  là + co-là-breith dheth
 • Uairean-obrach sùbailte
 • Cothrom air fiosrachadh trèanaidh is gnìomhachais tro goireasan mar Campaign, The Drum, The Marketing Society
 • Sgeama rothaireachd (Cycle to Work)
 • Oifis a tha càirdeil do theaghlaichean
 • Oifis a tha càirdeil dha coin
 • Cothroman trèanaidh is leasachadh agus seiseanan ionnsachaidh
 • Sgeama peinnsein

Thèid taic a thoirt do gach tagraiche a tha airson tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air ar cuid Gàidhlig.

____________________________

GAELIC PR GRADUATE

SPEY is on the look out for a fluent Gaelic speaking  PR graduate.  This is an exciting opportunity to be part of Scotland’s first Gaelic language public relations service.

Gaelic media, like all other media, is undergoing significant change. This is both a  challenge and an opportunity for the right person to roll up their sleeves and help the language have a sustainable future in Scotland at the best small PR agency in the UK.

Your job responsibilities will include:

 • Ensure  communications materials for SPEY and clients are bi-lingual
 • Develop media materials (news releases, pitch emails, reporter backgrounders, social media posts)
 • Develop targeted media lists and learn/follow clients’ priority media: top-tier, trade, social influencers, etc.
 • Conduct research and media audits independently
 • Deliver accurate and timely media monitoring and campaign results reports
 • Maintain and update status reports, including materials trackers, media trackers, conference/event trackers
 • Participate in client meetings and/or teleconferences, accurately capture meeting notes, next steps
 • Help develop the Gaelic language branch of SPEY
 • Championing the agency values and brand
 • Helping the agency with other tasks when needed

What you will need:

 • Love of news and media
 • Effective written verbal  communication skills in both English and Gaelic
 • Professional demeanour
 • Meticulous attention to detail
 • Ability to work collaboratively as well as autonomously
 • Some experience working directly with clients
 • Resourceful and effective problem solver
 • Experience pitching to media and securing stories
 • Ability to work on own initiative and juggle a multitude of tasks
 • Passionate about promoting the Gaelic  language in Scotland
 • Positive and can-do attitude
 • Excellent IT skills (we only use macs)
 • Full clean driving licence

Qualifications

To be eligible candidates must either be college or university graduates who have graduated in the last four years and must hold a minimum of an HNC.

Hours: Full time, 35 hours per week.

This is a year long post and is part funded by HIE.

Salary: Up to £21,000 per annum depending on experience

Company benefits:

 • 35 days holiday + birthday off
 • Flexi-hours
 • Training and industry subscriptions (Campaign, Drum, Marketing Society etc)
 • Cycle to work scheme
 • Family friendly office
 • Dog friendly office
 • Monthly team lunch and learn sessions
 • Away days (think kayaking down the Spey and distillery visits)
 • Company pension scheme

This post requires a strong level of proficiency in the Gaelic language. Support will be given to all candidates who wish to further develop their engagement with Gaelic.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.