Neach-rianachd Phròiseactan agus Oifis

  • Full Time
  • Steornabhagh
  • Posted 2 weeks ago
  • Applications have closed
  • Salary: £19 595 & Scottish Distant Islands Allowance
  • Contract: Maireannach
  • Hours per week: 35
  • Gaelic Essential
  • Education level needed: None specified

Website storlann Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Tha Stòrlann a’ cur taic ri foghlam Gàidhlig gu nàiseanta

Amas na h-obrach:

A bhith a’ cumail taic ris na Pròiseactan agus ris an t-Seirbheis Leasachaidh le bhith

a’ co-òrdanachadh agus a’ coileanadh obair co-cheangailte ri prògram bliadhnail nam pròiseactan, agus a’ dèanamh obair rianachd às leth nam pròiseactan agus oifis a’ bhuidhinn.

Gheibhear pasganan-fiosrachaidh is foirmean-iarrtais aig http://www.storlann.co.uk  no faodar fònadh gu:

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig
An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais HS1 2SD
Fòn: 01851 700880
Post-d: oifis@storlann.co.uk

 

 

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.