Eadar-theangair fo thrèanadh, 12 Mìosan Suidhichte

  • Làn-thìde / Full-time
  • Sùbailte
  • Posted 2 years ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £22 886
  • Cùmhnant / Contract: 12 Months
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website storlannStòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Tha Stòrlann a’ cur taic ri foghlam Gàidhlig gu nàiseanta

Amas na h-obrach:

A’ togail agus a’ gleusadh nan sgilean gus eadar-theangachaidhean ceart, cruthachail a dhèanamh, faclan agus briathrachas do sgoiltean a rannsachadh, agus obair co-cheangailte ri prògram foillseachaidh foghlaim Stòrlann agus cùmhnantan eile a dhèanamh. An lùib seo thèid na sgilean cànain a th’ aig an neach mu thràth a leasachadh tro mhentoradh le Sgioba Seirbheisean Leasachaidh Stòrlann.

Gheibhear pasganan-fiosrachaidh is foirmean-iarrtais aig http://www.storlann.co.uk no faodar fònadh gu:

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig
An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais HS1 2SD
Fòn: 01851 700880
Post-d: oifis@storlann.co.uk

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.