Oifigear Leasachaidh – Go!Gaelic@Home

  • Làn-ùine / Full-time
  • Sùbailte
  • Posted 9 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £29 064
  • Cùmhnant / Contract: 12 Mìosan suidhichte
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable

Làrach-lìn / Website storlannStòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Tha Stòrlann a’ cur taic ri foghlam Gàidhlig gu nàiseanta

Amas na h-obrach:

Pròiseact GO!GAELIC@HOME do Phàrantan agus Tràth Bhliadhnachan a leasachadh agus a lìbhrigeadh mar a dh’iarras Stòrlann, a’ gabhail a-steach leasachadh frèam cànain, sgrìobhadh stuthan, agus co-òrdanachadh sgiobaidhean a thaobh deilbh làrach-lìn, IT agus foillseachadh.

Gheibhear pasganan-fiosrachaidh is foirmean-iarrtais aig http://www.storlann.co.uk no faodar fònadh gu:

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig
An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais HS1 2SD
Fòn: 01851 700880
Post-d: oifis@storlann.co.uk

 

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.