Oifigear Leasachaidh – Go!Gaelic@Home

  • Full Time
  • Sùbailte
  • Posted 2 weeks ago
  • Applications have closed
  • Salary: £29 064
  • Contract: 12 Mìosan suidhichte
  • Hours per week: 35
  • Gaelic Desirable

Website storlann Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Tha Stòrlann a’ cur taic ri foghlam Gàidhlig gu nàiseanta

Amas na h-obrach:

Pròiseact GO!GAELIC@HOME do Phàrantan agus Tràth Bhliadhnachan a leasachadh agus a lìbhrigeadh mar a dh’iarras Stòrlann, a’ gabhail a-steach leasachadh frèam cànain, sgrìobhadh stuthan, agus co-òrdanachadh sgiobaidhean a thaobh deilbh làrach-lìn, IT agus foillseachadh.

Gheibhear pasganan-fiosrachaidh is foirmean-iarrtais aig http://www.storlann.co.uk no faodar fònadh gu:

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig
An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais HS1 2SD
Fòn: 01851 700880
Post-d: oifis@storlann.co.uk

 

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.