Teaching Fellow in Gaelic (Part-time, 80% of full-time)

  • Pàirt-ùine / Part-time
  • University of Aberdeen, Don Street, Aberdeen
  • Posted 8 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £32,548 - £38,833 p.a. (pro-rata)
  • Cùmhnant / Contract: 9 months

Làrach-lìn / Website University of Aberdeen

The Department of Gaelic in the School of Language, Literature, Music & Visual Culture seeks to appoint a part-time, Teaching Fellow in Gaelic for 9 months from 1 September 2018 at 0.8 FTE.

Tha Roinn na Gàidhlig san Sgoil Chànain, Litreachais, Chiùil agus Chultair Lèirsinnich a’ sireadh Neach-teagaisg Pàirt-thìde ann an Gàidhlig aig Ìre Pàighidh 6 air cùmhnant stèidhichte (0.8 Ionann ri Làn-thìde) a mhaireas 9 mìosan bhon 1mh Sultain 2018. Bu chòir PhD a bhith aig na tagraichean ann an cuspair freagarrach agus bu chòir eòlas a bhith aca air a bhith a’ teagasg chuspaire.

Gheibhear tuarastal aig an ìre fhreagarraich de Ìre Pàighidh 6 (£32,548 – £38,833 pro rata gach bliadhna) agus faodar an ìre sin aontachadh a rèir theisteanasan agus eòlais ma thèid an dreuchd a thabhann dhuibh.

Mus tèid tagraiche sam bith fhastadh, feumar molaidhean iomchaidh fhaotainn bho luchd-teist agus bidh 12 mìos de dh’ùine-dhearbhaidh ann.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu shochairean is poileasaidhean luchd-obrach tadhlaibh air

Chan eil an dreuchd seo a’ coileanadh nan slatan-tomhais as lugha a dh’fheumar a choileanadh fo riaghailtean Bhìosathan is In-imrich na RA gus bhìosa le taic-urrasachd bho fhastaiche a chosnadh. Mar sin, chan urrainn dhuinn beachdachadh air tagraichean airson na dreuchd seo a tha feumach air taic-urrasachd gus obair san RA.

Ma tha sibh airson ceistean neo-fhoirmeil fhaighneachd mun dreuchd seo, faodaidh sibh fios a chur gu.

An t-Ollamh Edward Welch, Ceann na Sgoile

01224 272152

edward.welch@abdn.ac.uk

Please do not send application forms or CVs to Professor Welch.

Feuch nach cuir sibh foirmichean-iarrtais no Cunntas-beatha gun Ollamh Welch.

Please quote reference number LAN081AA on all correspondence / Feuch gun cuir sibh àireamh na dreuchd ann, LAN081AA, sna brathan a chuireas sibh thugainn

The University pursues a policy of equal opportunities in the appointment and promotion of staff.

Bidh an t-Oilthigh a’ cur co-ionannachd chothroman air adhart nuair a tha e a’ fastadh is a’ toirt àrdachadh-dreuchd do luchd-obrach.

The closing date for receipt of applications is 16 July 2018

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.