Head Teacher – Bun-sgoil Taobh na Pàirce

  • Làn-thìde / Full-time
  • Bun-sgoil Taobh na Pàirce, 139 Bonnington Road, Edinburgh EH6 5NQ
  • Posted 1 month ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £72,735 per year
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website The City of Edinburgh Council
Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Ceannard na sgoile

Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Puing Tuarastail 8, £72,735

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta ’sa Ghàidhlig.

’S e cothrom air leth a tha seo airson neach-cleachdaidh le sàr eòlais ann a foghlam airson adhartas a dhèanamh nan dreachd agus stiùireadh sgioba cheannardais ann a sgoil ghàidhlig le sgoil-àraich ceangailte ris ann a baile mhòr Dhùn Èideann, far a bheil sgoilearan air an teagasg tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha Bun-sgoil Taobh na Pàirce a’ tabhann foghlam bun-sgoile agus sgoil-àraich do sgoilearan ann am Baile Dhùn Èideann agus Lodainn. Dh’fhosgail an sgoil anns an Lùnasdal 2013. Bidh a’ mhòr-chuid de luchd-ionnsachaidh a’ tòiseachadh aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce le glè bheag de Ghàidhlig agus mar sin ’s e a’ Ghàidhlig a’ leasachadh an obair as cudromaiche anns an sgoil-àraich agus an sgoil air fad, a’ cleachdadh a’ mhodail bhogaidh.

Tha sia clasaichean deug bun-sgoile agus clas sgoil-àraich anns an sgoil, ‘s e sgoil co-fhoglam agus neo bhuidheannach airson sgoilearan aois 5 – 12 a th’ann. Tha an ceannard cuideachd le uallach airson an sgoil-àraich far a bheil 40 sgoilear 3-5 bliadhna a h-aois.

Tha coimhearsnachd Taobh na Pàirce a’ soirbheachadh mar àrainneachd ionnsachaidh le cànan is cultar na Gàidhlig aig a chridhe, far a bheil a h-uile duine ag obair còmhla, a’ brosnachadh luachan na sgoile agus a’ toirt cothrom do gach neach-ionnsachaidh coileanadh.

Tha an àireamh de luchd-labhairt na Gàidhlig san sgioba luchd-obrach a’ sìor fàs, a’ cuir ris an ro-innleachd airson taic a thoirt do luchd-obrach gus ionnsachadh proifeiseanta sa Ghàidhlig a thoirt air adhart.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.