Co-Òrdanaiche / Co-Ordinator

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • 22 Mansfield Street, Glasgow
  • Posted 8 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £25,000 p.a. (pro-rata)
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 2 latha san seachdain
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha Theatre gu Leòr a’ fasdadh luchd-obrach as ùr, agus an companaidh nise a’ fàs. Tha feum sònraichte againn air co-òrdaniche/neach rianachd, ach chòrdadh e rinn cluinntinn bho dhaoine aig am bheil eòlas proifeasanta ann an theatar san fharsaingeachd, neo dreuchdan ceangailte ri sin agus aig am biodh ùidh ann an obair pàirt-ùine anns an oifis againn an Glaschu. Feumaidh sibh a bhith fileanta ann an Gàidhlig.

Cuiribh cunntas-beatha agus litir mur deidhinnsa ag radh carson a tha sibh ag iarraidh an dreuchd seo, leis am foirm gu h-ìosal ro 5f 17. 12. 18, bidh agallamhan againn Dihaoine 21. 12. 18 ann an Glaschu.

Tha tuairisgeul obrach slàn ri fhaighinn gu h-ìosal.

Cuir post-d thugainn aig info@theatreguleor.com ma bhios sibh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh.

 

Theatre Gu Leòr is recruiting. We’re especially interested in candidates with theatre administration experience or similar arts administration experience, but would love to hear from anyone with a professional theatre working background, with fluency in Gaelic, who’d be interested in a part-time position in our Glasgow office.

If you’re interested please send a CV and cover letter using the form below, explaining why you are interested in this position, before 5pm on 17. 12. 18, interviews will be held in Glasgow on Friday 21.12.18.

For full Job description and further information see below.

Do not hesitate to contact us at info@theatreguleor.com should you need any further information.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.