TRUSAICHE PANNAL MHEADHANAN (làn-thìde / pàirt-thìde) | MEDIA PANEL RECRUITER (full or part time)

 • Làn-thìde / Full-time
 • Anywhere
 • Posted 2 weeks ago
 • Tuarastal / Salary: £19,000 to £20,000 (Co-ionann ri làn-ùine | full time equivalent)
 • Cùmhnant / Contract: Maireannach | Permanent
 • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
 • December 10, 2021

Làrach-lìn / Website TRP Research

Providing enhanced understanding of media content & consumption

A bheil Gàidhlig fhileanta agad? Eòlas ann an obair le meadhanan sòisealta ann an suidheachadh coimearsalta? Ùidh ann an TBh agus na meadhanan?

Speak Scottish Gaelic fluently? Have experience working with social media in a commercial setting? Interested in TV and the media?

Tuarastal | Salary:
£19,000 – £20,000 (Co-ionann ri làn-ùine) A rèir sgilean agus eòlais | £19,000 to £20,000 (full time equivalent) Dependent on skills and experience
Làrach | Location:
Stèidhichte san dachaigh, bidh beagan siubhail a dhìth | Home based role, some travel will be required
Seòrsa dreuchd | Job Type:
Maireannach, làn-thìde (uairean pàirt-thìde no obair cho-roinnte rim faotainn, bruidhnibh rinn) | Permanent, full-time (part time hours or job share roles available, please speak with us)
Uairean obrach | Working Hours:
37.5 uair a thìde bho Dhiluain gu Dihaoine, dh’fhaodadh gum bi uairean a bharrachd a dhìth | 37.5 hrs across Monday to Friday, additional hours may be required
Ceann-latha tòiseachaidh | Start Date:
Cho luath ’s a ghabhas | ASAP

TUAIRISGEUL OBRACH

Tha sinn a’ coimhead airson Trusaiche Pannail le ceanglaichean làidir pearsanta ri cànan agus coimhearsnachd Gàidhlig na h-Alba, a thuilleadh air eòlas ann am meadhanan sòisealta is conaltraidhean a bhiodh sinn airson thu a chur an sàs tarsainn nam Pannalan againn uile. San dreuchd seo, bidh agad ri bhith ag obair leat fhèin, mar sin tha sgilean eagrachaidh dearbhte riatanach còmhla ri ìrean àrda de dhìoghras agus dìcheall. Aig teis meadhan na dreuchd seo, tha riatanas air conaltradh ri buill pannail a th’ ann agus a tha ri thighinn, mar sin feumaidh tu a bhith toilichte ruighinn a-mach gu measgachadh farsaing de dhaoine, aghaidh-ri-aghaidh (mar a cheadaicheas cuibhreachaidhean a’ choròna-bhìorais), air-loidhne no air a’ fòn. On a dh’fheumas tu mìneachadh mar a tha na pannalan againn uile ag obair agus daoine a bhrosnachadh gu com-pàirt, tha conaltradh soilleir is tarraingeach sgrìobhte agus labhairte deatamach (san dà chuid Gàidhlig na h-Alba agus Beurla a rèir na suirbhidh), mar a tha fiosrachadh mun dòigh air conaltradh ri daoine tro mheadhanan sòisealta. Bidh tu nad phàirt de sgioba nas fharsainge, mar sin bidh cothrom agad do bheachdan a chonaltradh ri daoine eile agus taic fhaotainn bhuapa nad obair, ach mar an aon labhairtiche Gàidhlig na h-Alba san sgioba, bidh agad ris an stiùir a ghabhail air gnìomhachd shònraichte coimhearsnachd uile.

Dleastanasan Gàidhlig na h-Alba:

 • Trusadh luchd-labhairt na Gàidhlig gus com-pàirteachadh ann an suirbhidhean seachdaineach mu BBC ALBA agus Radio nan Gàidheal, le bhith a’ conaltradh riutha no a’ frithealadh thachartasan.
 • Sgrùdadh nan tionndaidhean Gàidhlig de na suirbhidhean seachdaineach airson mionaideachd agus ath-sgrùdadh a dhèanamh air na beachdan Gàidhlig a tha dèante le com-pàirtichean.
 • Cruthachadh susbaint dà-chànanach do dhuilleagan mheadhanan sòisealta agus conaltraidhean puist-d Suirbhidh PRAEG.

Dleastanasan nas fharsainge an Sgioba:

 • Gairm air buill den phoball no a’ frithealadh thachartasan gus iadsan aig a bheil ùidh a thrusadh gu pàirt a ghabhail ann an suirbhidhean gu aon de ar pannalan.
 • Leasachadh dhòighean ùr-ghnàthach air conaltradh ri buidhnean coimhearsnachd agus luchd-pannail san amharc gus com-pàirteachadh a stiùireadh.
 • Cruthachadh susbaint do phuist-d na suirbhidh agus conaltraidhean co-cheangailte.
 • Dèanamh cinnteach gu bheil targaidean trusaidh gan coileanadh a thaobh àireamhan sluaigh a tha fo-sgrìobhte.
 • Cruthachadh puist mheadhanan sòisealta agus stiùireadh dhuilleagan Facebook is Instagram na suirbhidh.
 • Ag obair le ar com-pàirtichean carthannais gus am pannal adhartachadh agus luchd-pannail ùr a thrusadh.
 • Sgrùdadh in-bhogsaichean a’ phannail agus freagairt cheistean luchd-pannail.
 • Frithealadh choinneamhan luchd-cleachdaidh air bunait sealach.

ROLE DESCRIPTION

We’re looking for a Panel Recruiter with strong personal links to the Scottish Gaelic community and language, as well as experience in social media and communications that we would want you to apply across all of our Panels. In this role you will be required to work independently, so proven organisational skills are a must, as are high levels of enthusiasm and drive. Central to this role is the requirement to engage with current and prospective panellists, so you must be happy to reach out to a wide variety of people, either face to face (coronavirus restrictions permitting), virtually or over the phone. Because you will need to explain how all our panels work and encourage people to take part, clear and engaging written and verbal communication is essential (in both Scottish Gaelic and English depending on the survey), as is a knowledge of how to engage with people via social media. You will be part of a wider team so will have others to bounce ideas off and support you in your work, but as the only Scottish Gaelic speaker on the team you will be required to take the lead on all community specific activity.

Scottish Gaelic Responsibilities:

 • Recruiting Gaelic speakers to take part in either in weekly surveys about BBC ALBA and Radio nan Gàidheal, either by calling them or attending events
 • Checking the Scottish Gaelic versions of weekly surveys for accuracy and reviewing Scottish Gaelic comments made by participants
 • Creating bilingual content for Survey PRAEG social media pages and email comms

Wider Team Responsibilities:

 • Calling members of the public or attending events to recruit those interested in taking part in surveys to one of our panels
 • Developing innovative ways to engage with community groups and prospective panellists to drive participation
 • Creating content for survey emails and related comms
 • Ensuring recruitment targets are met for undersubscribed demographics
 • Creating social media posts and managing the surveys’ Facebook and Instagram pages
 • Working with our charity partners to promote the panel and recruit new panellists
 • Monitoring panel inboxes and responding to panellist queries
  Attending client meetings on an adhoc basis

SGILEAN AGUS EÒLAS

Tha sinn a’ sireadh cuideigin:

 • a tha fileanta ann an Gàidhlig na h-Alba (sgrìobhte agus labhairte)
 • aig a bheil ceanglaichean làidir ri agus eòlas air a’ choimhearsnachd Ghàidhlig, gu h-àraid anns a’ Ghàidhealtachd ’s na h-Eileanan.
 • aig a bheil eòlas air com-pàirteachadh coimhearsnachd
 • aig a bheil eòlas air meadhanan sòisealta agus margaideachd air-loidhne.
 • le eòlas air rannsachadh margaideachd, gu h-àraid ann am margaideachd fòn agus/no tachartasan.
 • le eòlas ann an cleachdadh Micrsoft Office Suite, gu h-àraid Outlook, Excel, Powerpoint.
 • aig a bheil làn chead dràibhidh agus cothrom air a c(h)òmhdhail fhèin.
 • le eòlas air GDPR, ach mura h-eil, faodar trèanadh fhaighinn.

Tha sinn cuideachd a’ sireadh cuideigin:

 • a tha dàimheil, tlachdmhor agus dìoghrasach.
 • aig a bheil sgilean làidir dhaoine is lìonraidheadh.
 • a tha math air conaltradh ann am Beurla agus Gàidhlig na h-Alba.
 • a tha misneachail air a’ fòn cho math ri gu pearsanta.
 • a tha eagraichte agus comasach air obrachadh gu neo-eisimeileach agus taobh a-staigh sgioba.

SKILLS AND EXPERIENCE

We’re looking for someone who:

 • Is fluent in Scottish Gaelic (written and spoken)
 • Has strong links with and knowledge of the Scottish Gaelic speaking community, particularly in the Highlands and Islands
 • Has community engagement experience
 • Has social media and online marketing experience
 • Ideally has market research experience, particulary in telephone marketing and/or events
 • Has experience using Microsoft Office Suite, especially Outlook, Excel, Powerpoint
 • Has a full driving license and access to own transport
 • Ideally has knowledge of GDPR, but if not training can be given

We’re also looking for someone who:

 • Is outgoing, engaging and enthusiastic
 • Has strong people and networking skills
 • Is a clear communicator in English and Scottish Gaelic
 • Is a confident communicator on the telephone, as well as in person
 • Is organised and able to work independently and within a team

MAR A NÌ THU TAGRADH

Gus tagradh a dhèanamh, feumaidh tu ar foirm tagraidh a lìonadh a lorgar aig http://www.trpresearch.com/careers-ops/. Chan eil sinn a’ gabhail ri CVan. Cuiribh a-steach litir còmhdaich sgrìobhte ann an Gàidhlig na h-Alba a tha a’ mìneachadh an adhbhair a tha ùidh agad san dreuchd seo. Bu chòir don seo a bhith a’ gabhail a-steach an fhiosrachaidh a tha thu a’ toirt seachad ann am Beurla san earrainn fiosrachaidh den fhoirm tagraidh.

Cuir an fhoirm tagraidh agad air a lìonadh.

Ceann-latha deireannach airson tagraidhean air Dihaoine 10 Dùbhlachd.

HOW TO APPLY

To apply you will need to complete our application form which can be found at http://www.trpresearch.com/careers-ops/. We do not accept CVs. Please also provide a covering letter written in Scottish Gaelic explaining why this role is of interest to you. This should include the information you give in English in the supporting information section of the application form.

Please send us your completed application form.

Closing date for applications is Friday 10th December.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.