TRUSAICHE PANNAL MHEADHANAN (pàirt-thìde) | MEDIA PANEL RECRUITER (part time)

 • Pàirt-thìde / Part-time
 • Anywhere
 • Posted 5 months ago
 • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
 • Tuarastal / Salary: £19,000 to £20,000 (Co-ionann ri làn-ùine | full time equivalent)
 • Cùmhnant / Contract: Maireannach | Permanent
 • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website TRP Research

Providing enhanced understanding of media content & consumption

A bheil Gàidhlig fhileanta agad? Ùidh ann an TBh agus na meadhanan?

Speak Scottish Gaelic fluently? Interested in TV and the media?

Tuarastal | Salary: £19,000 – £20,000 (Co-ionann ri làn-ùine) A rèir sgilean agus eòlais | £19,000 to £20,000 (full time equivalent) Dependent on skills and experience
Làrach | Location: Stèidhichte san dachaigh, bidh beagan siubhail a dhìth | Home based role, some travel will be required
Seòrsa dreuchd | Job Type: Maireannach, pàirt-thìde | Permanent, part time
Uairean obrach | Working Hours: 15 – 20 uair a thìde san t-seachdain, dh’fhaodadh gum bi uairean a bharrachd a dhìth | 15 – 20 hrs per week, additional hours may be required
Ceann-latha tòiseachaidh | Start Date:
Cho luath ’s a ghabhas | ASAP

TUAIRISGEUL OBRACH

ha sinn a’ coimhead airson cuideigin le ceanglaichean làidir pearsanta ri cànan agus coimhearsnachd Gàidhlig na h-Alba, a thuilleadh air eòlas ann am meadhanan sòisealta is conaltraidhean. San dreuchd seo, bidh agad ri bhith ag obair leat fhèin, mar sin tha sgilean eagrachaidh dearbhte riatanach còmhla ri ìrean àrda de dhìoghras agus dìcheall. Aig teis meadhan na dreuchd seo, tha riatanas air conaltradh ri buill pannail a th’ ann agus a tha ri thighinn, mar sin feumaidh tu a bhith toilichte ruighinn a-mach gu measgachadh farsaing de dhaoine, an toiseach air a’ fòn ach cuideachd gu bhiortail. On a dh’fheumas tu mìneachadh mar a tha am pannal ag obair agus daoine a bhrosnachadh gu com-pàirt, tha conaltradh soilleir is tarraingeach sgrìobhte agus labhairte deatamach, mar a tha fiosrachadh mun dòigh air conaltradh ri daoine tro mheadhanan sòisealta.

San dreuchd seo, bidh tu:

 • A’ gairm buill den phoball aig a bheil ùidh ann an com-pàirteachadh sna suirbhidhean.
  Trusadh luchd-labhairt na Gàidhlig gus com-pàirteachadh ann an suirbhidhean seachdaineach mu BBC ALBA agus Radio nan Gàidheal.
 • Sgrùdadh nan tionndaidhean Gàidhlig de na suirbhidhean seachdaineach airson mionaideachd agus ag ath-sgrùdadh nam beachdan Gàidhlig a tha dèante le com-pàirtichean.
 • Cruthachadh susbaint dà-chànanach do dhuilleagan mheadhanan sòisealta agus conaltraidhean puist-d Suirbhidh PRAEG

ROLE DESCRIPTION

We’re looking for someone with strong personal links to the Scottish Gaelic community and language, as well as experience in social media and communications. In this role you will be required to work independently, so proven organisational skills are a must, as are high levels of enthusiasm and drive. Central to this role is the requirement to engage with current and prospective panellists, so you must be happy to reach out to a wide variety of people, primarily over the phone but also virtually. Because you will need to explain how the panel works and encourage people to take part, clear and engaging written and verbal communication is essential, as is a knowledge of how to engage with people via social media.

In this role you will be:

 • Calling members of the public interested in taking part in surveys
 • Recruiting Gaelic speakers to take part in either in weekly surveys about BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
 • Checking the Scottish Gaelic versions of weekly surveys for accuracy and reviewing Scottish Gaelic comments made by participants
 • Creating bilingual content for Survey PRAEG social media pages and email comms

SGILEAN AGUS EÒLAS
Tha sinn a’ sireadh cuideigin:

 • a tha fileanta ann an Gàidhlig na h-Alba (sgrìobhte agus labhairte).
 • aig a bheil ceanglaichean làidir ri agus eòlas air a’ choimhearsnachd Ghàidhlig, gu h-àraid anns a’ Ghàidhealtachd ’s na h-Eileanan.
 • aig a bheil eòlas air com-pàirteachadh coimhearsnachd.
 • aig a bheil eòlas air meadhanan sòisealta agus margaideachd air-loidhne.
 • le eòlas air rannsachadh margaideachd, gu h-àraid ann am margaideachd fòn agus/no tachartasan.
 • le eòlas ann an cleachdadh Micrsoft Office Suite, gu h-àraid Outlook, Excel, Powerpoint.
 • aig a bheil làn chead dràibhidh agus cothrom air a c(h)òmhdhail fhèin
 • le eòlas air GDPR, ach mura h-eil, faodar trèanadh fhaighinn

SKILLS AND EXPERIENCE
We’re looking for someone who:

 • Is fluent in Scottish Gaelic (written and spoken)
 • Has strong links with and knowledge of the Scottish Gaelic speaking community, particularly in the Highlands and Islands
 • Has community engagement experience
 • Has social media and online marketing experience
 • Ideally has market research experience, particularly in telephone marketing
 • Has experience using Microsoft Office Suite, especially Outlook, Excel, Powerpoint
 • Has a full driving license and access to own transport
 • Ideally has knowledge of GDPR, but if not training can be given

FEARTAN

Tha sinn cuideachd a’ sireadh cuideigin:

 • a tha dàimheil, tlachdmhor agus dìoghrasach.
 • aig a bheil sgilean làidir dhaoine is lìonraidheadh.
 • a tha math air conaltradh ann am Beurla agus Gàidhlig na h-Alba.
 • a tha misneachail air a’ fòn cho math ri gu pearsanta
 • a tha eagraichte agus comasach air obrachadh gu neo-eisimeileach agus taobh a-staigh sgioba

CHARACTERISTICS

We’re also looking for someone who:

 • Is outgoing, engaging and enthusiastic
 • Has strong people and networking skills
 • Is a clear communicator in English and Scottish Gaelic
 • Is a confident communicator on the telephone, as well as in person
 • Is organised and able to work independently and within a team

MAR A NÌ THU TAGRADH

Gus tagradh a dhèanamh, feumaidh tu ar foirm tagraidh a lìonadh a lorgar aig www.trpresearch.com/careers-ops/. Cuir a-steach litir còmhdaich sgrìobhte ann an Gàidhlig na h-Alba a tha a’ mìneachadh an adhbhair a tha ùidh agad san dreuchd seo. Bu chòir don seo a bhith a’ gabhail a-steach an fhiosrachaidh a tha thu a’ toirt seachad ann am Beurla san earrainn fiosrachaidh den fhoirm tagraidh.

Cuir an fhoirm tagraidh agad air a lìonadh gu careers@trpresearch.com.

Ceann-latha deireannach airson tagraidhean air 09/02/2022. Is e fastaiche co-ionannachd chothroman a th’ ann an TRP Research Earranta.

HOW TO APPLY

To apply you will need to complete our application form which can be found here. Please also provide a covering letter written in Scottish Gaelic explaining why this role is of interest to you. This should include the information you give in English in the supporting information section of the application form.

Please send us your completed application form to careers@trpresearch.com.

Closing date for applications is 09/02/2022. TRP Research Ltd is an equal opportunities employer.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Media Panel Recruiter Part Time Job Ad_Jan 2022.pdf

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.