Trusaiche Pannal Mheadhanan Gàidhlig Na H-Alba / Scottish Gaelic Media Panel Recruiter

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Scotland
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: A rèir sgilean agus eòlas / Dependent on Skills and Experience
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: Sùbailte, a rèir an tagraiche (mu 17.5 uair a thìde san t-seachdain) / Flexible, dependent on candidate (circa 17.5 hours a week)
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • November 2, 2020

Làrach-lìn / Website TRP Research

Provides an enhanced understanding of media content &consumption

A bheil Gàidhlig fhileanta agad? A bheil ceanglaichean làidir agad leis a’ choimhearsnachd Ghàidhlig ann an Alba? A bheil ùidh agad ann an TBh agus na meadhanan?

Ma tha, dèan tagradh airson a bhith ann an sgioba TRP Research. Tha sinn ag obair le companaidhean mheadhanan air feadh na RA agus Èirinn gus fiosrachadh a thional mu chleachdaidhean amhairc tro shuirbhidhean seachdaineach is làitheil. Tha an dreuchd seo anns an sgioba a tha a’ ruith Survey PRAEG (Pannal Rannsachaidh Amhairc is Èisteachd na Gàidhlig) às leth MG ALBA, agus bheir e cothrom don tagraiche shoirbheachail air measgachadh de thrusadh rannsachaidh agus altan conaltraidh.

Airson tagradh, feumaidh tu foirm tagraidh a lìonadh. Taobh ri taobh d’ fhoirm tagraidh, cuir thugainn litir còmhdaich ann an Gàidhlig a’ mìneachadh carson a tha ùidh agad san dreuchd seo. Bu chòir don seo a bhith a’ gabhail a-steach an fhiosrachaidh a thug thu seachad ann am Beurla san earrann fiosrachaidh taic den fhoirm tagraidh agad. Cuir an fhoirm tagraidh agad air a lìonadh agus an litir còmhdaich gu ar sgioba Dhreuchdan aig careers@trpresearch.com

____________________________________________________

Speak Scottish Gaelic fluently? Have strong links with the Gaelic community in Scotland?  Interested in TV and the media?

If yes, then apply to join our team at TRP Research. We work with media companies across the UK and Ireland to collect information about viewing habits via weekly and daily surveys. This role is in the team that runs Survey PRAEG (Pannal Rannsachaidh Amhairc & Èisteachd na Gàidhlig) on behalf of MG ALBA, and it will offer the successful applicant exposure to a variety of research recruitment and engagement techniques.

To apply you will need to complete an application form. Alongside your application form, please provide in Scottish Gaelic a covering letter explaining why this role is of interest to you. This should include the information you give in English in the supporting information section of your application form. Please send your completed application form and covering letter to our Careers team careers@trpresearch.com

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://www.trpresearch.com →