Teaching Fellow in Gaelic (Part-time, 30% of full-time)

  • Pàirt-ùine / Part-time
  • University of Aberdeen, Don Street, Aberdeen
  • Posted 8 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £32,548 - £38,833 p.a. (pro-rata)
  • Cùmhnant / Contract: 33 months
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 0.3 FTE
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website aberdeenuniUniversity of Aberdeen

The Department of Gaelic in the School of Language, Literature, Music & Visual Culture seeks to appoint a part-time, Teaching Fellow in Gaelic for 33 months from 1 September 2018 at 0.3 FTE. Applicants should hold a PhD relevant to the field and have teaching experience in Gaelic at undergraduate level. The role will be undertaken within the School of Language, Literature, Music & Visual Culture.

Tha Roinn na Gàidhlig san Sgoil Chànain, Litreachais, Chiùil agus Chultair Lèirsinnich a’ sireadh Neach-teagaisg Pàirt-thìde ann an Gàidhlig aig Ìre Pàighidh 6 air cùmhnant stèidhichte (0.3 Ionann ri Làn-thìde) a mhaireas 33 mìosan bhon 1mh Sultain 2018. Bu chòir PhD a bhith aig na tagraichean ann an cuspair freagarrach agus bu chòir eòlas a bhith aca air a bhith a’ teagasg chuspaire

Salary will be at the appropriate point on the Grade 6 salary scale (£32,548 – £38,833 pro rata per annum) and negotiable with placement according to qualifications and experience.

Gheibhear tuarastal aig an ìre fhreagarraich de Ìre Pàighidh 6 (£32,548 – £38,833 pro rata gach bliadhna) agus faodar an ìre sin aontachadh a rèir theisteanasan agus eòlais ma thèid an dreuchd a thabhann dhuibh.

Any appointment will be made subject to satisfactory references   and a 12 month probation period.

Mus tèid tagraiche sam bith fhastadh, feumar molaidhean iomchaidh fhaotainn bho luchd-teist agus bidh 12 mìos de dh’ùine-dhearbhaidh ann.

As this post is to cover a period of secondment it will be offered for 33 months.

For further information on various staff benefits and policies please visit http://www.abdn.ac.uk/staffnet/working-here 

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu shochairean is poileasaidhean luchd-obrach tadhlaibh air

http://www.abdn.ac.uk/staffnet/working-here

This post does not meet the minimum requirements as issued by UK Visas & Immigration (UKVI) to qualify for an employer-sponsored visa. We are therefore unable to consider applications from candidates for this post who require sponsorship to work in the UK.

Chan eil an dreuchd seo a’ coileanadh nan slatan-tomhais as lugha a dh’fheumar a choileanadh fo riaghailtean Bhìosathan is In-imrich na RA gus bhìosa le taic-urrasachd bho fhastaiche a chosnadh. Mar sin, chan urrainn dhuinn beachdachadh air tagraichean airson na dreuchd seo a tha feumach air taic-urrasachd gus obair san RA.

The closing date for receipt of applications is / ’S e an ceann-latha airson iarrtasan 15 June 2018

Should you wish to make an informal enquiry please contact

Professor Edward Welch, Head of School

01224 272152

edward.welch@abdn.ac.uk

Ma tha sibh airson ceistean neo-fhoirmeil fhaighneachd mun dreuchd seo, faodaidh sibh fios a chur gu

An t-Ollamh Edward Welch, Ceann na Sgoile

01224 272152

edward.welch@abdn.ac.uk

Please do not send application forms or CVs to Professor Welch.

Feuch nach cuir sibh foirmichean-iarrtais no Cunntas-beatha gun Ollamh Welch.

Please quote reference number LAN079A on all correspondence / Feuch gun cuir sibh àireamh na dreuchd ann, LAN079A, sna brathan a chuireas sibh thugainn

The University pursues a policy of equal opportunities in the appointment and promotion of staff.

Bidh an t-Oilthigh a’ cur co-ionannachd chothroman air adhart nuair a tha e a’ fastadh is a’ toirt àrdachadh-dreuchd do luchd-obrach.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.