Gaelic Development Officer

  • Full Time
  • South Galson, Isle of Lewis
  • Posted 4 months ago
  • Applications have closed
  • Salary: £19,250 p.a.
  • Contract: 3 bliadhna
  • Hours per week: 37
  • Gaelic Essential

Website UrrasOG Urras Oighreachd Ghabhsainn

COTHROM OBRACH

Bi mar phàirt dhan sgioba againn!

Urras Oighreachd Ghabhsainn

Oifigear Leasachaidh na Gàidhlig

Àite: Oifis Urras Oighreachd Ghabhsainn, Tom na Bà, Gabhsann bho Dheas, Eilean Leòdhais

 

Tha an obair seo pàirt-mhaoinichte le Bòrd na Gàidhlig agus Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean.

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn (UOG) ag amas air a bhith a’ meudachadh luach eaconomaigeach agus sòisealta cànan agus dualchas na Gàidhlig san Oighreachd, agus thathar an-dràsta ag obair air grunnan phròiseact agus iomairt gus cothroman eaconomaigeach agus sòisealta a bhrosnachadh ann an coimhearsnachd Oighreachd Ghabhsainn.

Tha UOG airson neach fèin-mhisneachail fhastadh airson obrachadh còmhla ri coimhearsnachd Oighreachd Ghabhsainn airson brosnachadh agus taic a thoirt do ionnsachadh agus cleachdadh na Gàidhlig gus prìomh amasan aithnichte a lìbhrigeadh, m.e. turasachd, slàinte agus sunnd, cùram-chloinne, agus mar sin a’ soillseachadh cho cudromach ’s a tha cànan na Gàidhlig mar dhraibhear sòisio-eaconomaigeach.

The UOG a’ lìbhrigeadh Prògram Seilbh Coimhearsnachd agus thathar a’ sùileachadh gun toireadh an neach soirbheachail taic do bhuidhnean gus cothroman a shireadh an cànan a chleachdadh airson taic a thoirt do chinneas agus leasachadh na buidhne, a’ cur luach ris na tha iad a’ tairgsinn.

Bidh sàr sgilean conaltraidh ann an sgrìobhadh is còmhradh aig an neach a bhios soirbheachail, le fileantas ann an sgrìobhadh agus labhairt sa Ghàidhlig. Dh’fheumar cuideachd eòlas air pròiseactan dualchais agus obair coimhearsnachd.

Tha e riatanach gum bi thu comasach obrach air do cheann fhèin.

 

Ceann-latha airson iarrtasan Dihaoine 23 An Gearran 2018

 

Airson paca-iarrtais cuir fios gu:

Lisa Maclean, Oifigear Leasachaidh Coimeirsealta

Oifis Urras Oighreachd Ghabhsainn, Tom na Bà, Gabhsann bho Dheas, Eilean Leòdhais, HS2 0SH

 

Fòn: 01851 850393    Post-dealain: office@uogltd.com   Làrach-lìn: www.galsontrust.com

 

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn na chompanaidh earranta, àireamh SC 73903 agus na bhuidheann charthannais, àireamh SC036903

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.