Obraichean / Jobs

Gheibh sibh an seo na h-obraichean Gàidhlig a tha air an sanasachd an-dràsta air feadh na h-Alba. Ma tha sibh airson obraichean foghlaim fhaicinn a-mhàin, gheibh thu lorg orra air an duilleag seo.

Here you’ll be able to find all of the Gaelic jobs listed right now across Scotland. If you want to view exclusively Gaelic teaching vacancies, you can find them on this page here.

Obair a dhìth? / Missing job?

Bheil thu eòlach air sanas-obrach Gàidhlig nach eil air an làrach an-dràst?  Cuir an àrd saor an-asgaidh e no cuir fios thugainn agus cuiridh sinn an sanas a-mach dhan choimhearsnachd Gàidhlig.

Know of a Gaelic job not featured here on site?  Post it for free now or send details to us and we’ll send the advert out to the Gaelic community.