Obraichean / Jobs

An seo gheibh thu na h-obraichean Gàidhlig a tha air an sanasachd an-dràsta air feadh na h-Alba. Ma tha sibh airson obraichean teagaisg fhaighinn, faodaidh tu iad a’ lorg air an duilleag seo.

Here you’ll be able to find all of the Gaelic jobs listed right now across Scotland. If you want to view exclusively Gaelic teaching vacancies, you can find them on this page here.

Obair a dhìth? / Missing job?

Bheil obair Gàidhlig ann nach eil air an làrach ‘sa?  Cur an àrd e neo cuir fios thugainn agus cuir sinn an sanas a-mach dhan choimhearsnachd Gàidhlig.

Know of a Gaelic job not featured here on site?  Post it now or send details to us and we’ll send the advert out to the Gaelic community.