Obraichean Foghlaim / Education jobs

Tha tòrr chothroman ri fhaighinn a’ dol an sàs ann an foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Seo na dreuchdan foghlaim a tha fosgailte to thagraichean an-dràst.

Airson tuilleadh fios air dreuchdan teagaisg Gàidhlig, tadhail air duilleag “Teagaisg sa Ghàidhlig” aig Bòrd na Gàidhlig.

There are lots of opportunities to get involved in Gaelic medium education. Here are the education vacancies that are currently open for applications.

For more information about getting involved in Gaelic education jobs, please visit Bòrd na Gàidhlig’s “Teach in Gaelic” page.