Obraichean Foghlam / Education jobs

Tha tòrr chothroman ri fhaighinn a’ dol an sàs ann an foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Seo na dreuchdan teagaisg a tha fosgailte to thagraichean an-dràst.

There are lots opportunities to get involved in Gaelic medium education. Here are the teaching vacancies that are currently open for applications.

Ag iarraidh barrachd fiosrachaidh mu dheidhinn teagaisg tro mheadhan na Gàidhlig? Tadhail air làrach Thig Gam Teagaisg.

Want more information on Gaelic medium teaching? Visit the Thig Gam Teagaisg site.