Cuairt-litir / Newsletter

Chan eil sinn a’ cur cuairt-litir air dòigh a-nis, ach faodaidh tu am fiosrachadh as ùr fhaighinn air na cothroman obrach as ùire le bhith clàradh cunntas air an làrach-lìn agus an uair sin rabhadh a chur air dòigh dhut fhèin. Leis a seo, gheibh thu post-dealain cho luath is a tha sanas-obrach nochdadh air am biodh ùidh agad.

We do not run a newsletter anymore, but you can get the latest updates on Gaelic job opportunities by signing up on our website and then setting up an alert for yourself. This way you will receive an email as soon as advertisements you might be interested in go live.