Homepage

Fo Dhealabhachadh | Coming Soon

A’ tighinn / Launching August 1st

Làrach ùr airson obraichean Gàidhlig a’ lorg.

A new site for finding Gaelic jobs


Cur do phost-d a-steach sa bhogsa airson fiosrachadh mun làrach ‘s na obraichean Gàidhlig as ùra fhaighinn

Enter your email in the box below for the latest news about the site and to get the latest Gaelic jobs to your inbox


Airson barrachd fiosrachadh neo ceistean a chur, chuir phost-d gu fios@obraichean.co.uk

For more information or for any enquiries, send an email to fios@obraichean.co.uk