Oifigear Didsiteach (Òigridh agus conaltradh)

  • Làn-thìde / Full-time
  • Alba (bhon dachaigh, no oifisean ann an Inbhir Nis agus Steòrnabhagh)
  • Posted 5 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £22-25k sa bhliadhna a rèir eòlas
  • Cùmhnant / Contract: Bliadhna sa chiad dol a-mach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website cnag_AlbaComunn na Gàidhlig

Oifigear Didsiteach (òigridh 's conaltradh)

Tha Comunn na Gàidhlig air dreuchd ùr a stèidheachadh airson an obair leasachaidh òigridh aca san raon-didsiteach a leasachadh is a thoirt air adhart.

Tha sinn a’ lorg chudeigin le sàr-chomasan sa Ghàidhlig, agus sàr-chomasan conaltraidh – gach cuid didsiteach agus eadar-pearsanta.

Bithidh fòcas làidir aig an dreuchd a bhith a’ cleachdadh teicneòlas didsiteach agus na meadhanan sòisealta airson an òigridh a bhrosnachadh is am misneachadh sa Ghàidhlig – gus a bhith ga cleachdadh barrachd, gach cuid air-loighne agus anns a choimhearsnachd.

‘Se cothrom a tha seo do neach èasgaidh is misneachail a dhol an sàs le sgioba dìcheallach is cliùiteach ChnaG agus na h-Iomairtean Ghàidhlig

Tha an dreuchd a tha seo air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig.

Ma tha ùidh agaibh san dreuchd, tha an tuilleadh fiosrachadh ri fhaighinn anns am foirm a tha ri ligeil a-nuas an seo, le fios na chois mar a gheibh sibh cothrom-còmhraidh leinn.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.