Neach-naidheachd (x2)

 • Làn-thìde / Full-time
 • Inbhir Nis/Glaschu
 • Posted 1 week ago
 • Tuarastal / Salary: Competitve
 • Cùmhnant / Contract: 1 maireannach / 1 9-mìosan
 • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
 • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
 • April 15, 2021

Tha BBC Naidheachdan a’tabhann naidheachdan Gàidhlig air rèidio, telebhisean, air loidhne agus na meadhanan sòisealta.

Tha sinn a’craoladh seachd làtha san t-seachdain tro leithid phrògraman mar Aithris na Maidne air rèidio, is An Là air TBh.

Tha duilleag BBC Naidheachdan againn air loidhne agus cunntasan air na meadhanan sòisealta.

Tha sgioba nan naidheachdan stèidhichte ann an grunn àiteachan air feadh Alba agus tha càirdeas sònraichte eadar sinn fhèin is an luchd-amharc is an luchd-èisteachd againn.

Tha sinn a’sireadh neach-obrach airson obair san sgioba-naidheachd, stèidhichte anns an oifis ann an Inbhir Nis agus Glaschu. Tha sinne airson cluinntinn bho dhaoine bhon a h-uile seòrsa àite is ceàrnaidh aig a bheil miann làidir a bhith ag obair ann an naidheachdan Gàidhlig.

Prìomh Dleastanasan

A’ rannsachadh, a’ cuir ri chèile agus ag aithris naidheachdan Gàidhlig.

A’ clàradh agus a’ gearradh ri chèile aithrisean naidheachd air rèidio, TBh agus dha na seirbheisean digiteach aig BBC Naidheachdan gu àrd ìre.

A’ leudachadh an luchd-amharc againn le bhith toirt sgeulachdan bho dhaoine nach eil cho mòr air an riochdachadh air na seirbheisean naidheachd againn gu aire an t-sluaigh.

A bhith ag obair gu h-èifeachdach mar phàirt de sgioba.

A bheil thu an neach ceart?

 • Tha ùidh mhòr agad ann an naidheachdan is cùisean làitheil.
 • Tha fìor dheagh chomasan Gàidhlig agad.
 • Tha thu cruthachail is – às dèidh trèanadh – bhiodh tu math air sgeulachdan a chuir ri chèile agus a’ lìbhrigeadh.
 • Tha thu math air a bhith ag obair mar phàirt de sgioba.
 • Tha thu deònach sgilean ùra ionnsachadh.
 • Tha ùidh agad anns na meadhanan sòisealta agus misneachail ann a bhith gan cleachdadh.
 • Tha tuigse agad air an luchd-amharc/luchd-èisteachd is mar a tha sin ag atharrachadh.
 • Tha thu misneachail gun deadh agad air sgilean craolaidh ionnsachadh gu àrd-ìre a thaobh a bhith air an aidhir – air rèidio agus telebhisean.

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://careershub.bbc.co.uk →