Manaidsear Foghlaim (fòrladh màthaireil)

  • Làn-thìde / Full-time
  • Sùbailte
  • Posted 3 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £38,541 – £46,599 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Bliadhna aig a' char as lugha (fòrladh màthaireil)
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Manaidsear Foghlaim (fòrladh màthaireil).

Bu chòir iarrtasan agus foirm sgrùdadh co-ionnanachd chothroman a chur gu corporra@gaidhlig.scot.

Ceann-là airson iarrtasan – 12f, Diciadin 16 Ògmhios 2021

Thèid agallamhan a chumail air Microsoft Teams air Diardaoin 24 Ògmhios.

Ma tha sibh airson barrachd ionnsachadh mun dreuchd agus bruidhinn mu deidhinn gu neo-fhoirmeil, cuiribh fios gu Jim Whannel, Stiùiriche Foghlaim, corporra@gaidhlig.scot.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.