Deputy Head Teacher

  • Làn-thìde / Full-time
  • Edinburgh
  • Posted 3 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £52,785 (subject to job sizing)
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Làrach-lìn / Website City of Edinburgh Council
Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Tha Bun-sgoil Taobh na Pàirce ann am baile-mor Dhùn Eideann. Tha sinn a’ sireadh iar-cheannard airson prìomh dhreuchd a ghabhail ann a bhith a’ treòrachadh coimhearsneachd na sgoile, a’ lìbhreagadh phrìomhachasan nàiseanta is ionadail agus a’ coileanadh ar lèirsinn airson ‘àrainneachd ionnsachadh Ghàidhlig den ìre as àirde.’

Bidh an t-iar-cheannard ag obair mar phàirt den sgioba cheannardais, a’treòrachadh agus a’ stiùireadh na sgoile, a’ lìbhreagadh teagasg is ionnsachadh aig àrd-ìre agus a’ brosnachadh piseach is coileanas. Bidh iad ag obair gu dlùth ri luchd-ionnsachaidh, pàrantan is com-pàrtichean.

Tha an sìor-fhàs ann am FGM ann an Dùn Eideann a’ ciallachadh gu bheil planaichean ann a-nis airson àrd-sgoil Ghàidhlig. Bidh seo a’ toirt iomadh chothrom dhan luchd-obrach airson obair thar-earrain is adhartas dreuchdail.

Bun-sgoil Taobh na Pàirce is in the city of Edinburgh. We are currently recruiting a depute- head teacher who will play a key role in leading our school community in the delivery of national and local priorities, and in progressing our vision for a Gaelic learning environment of the highest quality.

They will work as part of the senior leadership team, leading and managing the school, delivering high-quality learning experiences and promoting successes and achievements. They will work closely with learners, parents and partners.

The growth of GME in the city means that there are plans for a dedicated Gaelic secondary school. This will bring many opportunities for cross-sector working and career progression.

 

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Job_Profile_DHT Primary.pdf

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.