Neach-cuideachaidh Taic Sgoilearan / Pupil Support Assistant

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Bun-sgoil Ghaidhlig Loch Abar, Ardgour Road, Caol, Fort William, PH33 7NX
  • Posted 7 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £11,769 - £13,217 p.a. (pro-rata)
  • Cùmhnant / Contract: Stèidhichte gu 25 Ògmhios 2021
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 25
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

HighlandCouncilComhairle na Gàidhealtachd
Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar

Tiotal Dreuchd:          Neach-cuideachaidh Taic Sgoilearan 1 (Gàidhlig)

Àite:                             Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar

Uairean:                       25 san t-seachdain

Ùine:                            Stèidhichte gu 25 Ògmhios 2021

Tuarastal:                    £11,769 – £13,217

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.

Tha an dreuchd seo freagarrach do luchd-labhairt fileanta na Gàidhlig a-mhàin.

Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg fhireannach. Thathar a’ brosnachadh thagraidhean bho fhireannaich.

Neach Fiosrachaidh: Ciaran MacAonghais, Fòn: 01397 709720

Adhbhar Dreuchd: Taic a thoirt do ionnsachadh is teagasg taobh a-staigh a’ churraicealaim agus do leasachadh pearsanta sgoilearan le feumalachdan taic a bharrachd.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil chunbhalach air ur puist-d agus air a’ phasgan sgudail.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.