Teacher of Eachdraidh (History) – Secondary

  • Làn-thìde / Full-time
  • 147 Berkeley Street, Glasgow, G3 7HP
  • Posted 3 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £32,034 - £40,206 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35

Làrach-lìn / Website glasgowccGlasgow City Council
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

A bheil thu comasach air diofar a dhèanamh air beatha chloinne ann an Glaschu san àm ri teachd? Feumaidh tu a bhith nad bhall den luchd-obrach a tha dealasach, truasail agus teisteanaichte. A thuilleadh air raon de dhleastanasan teagaisg is uallachaidhean eile a tha mìnichte san t-sònrachadh obrach, tha sinn a’ sireadh dhaoine fa leth a tha a’ gabhail tlachd à bhith ag obair gu proifeiseanta le co-obraichean, agus a tha gu h-àraidh dealasach a thaobh builean dhaoine òga ann an Glaschu, a leasachadh. Bidh ballrachd de Sgeama Dìon Bhuidhnean So-leònte riatanach ann an gabhail na dreuchd còmhla ri Clàradh GTCS. Thoir an aire gum feum tagraichean a tha soirbheachail pàigheadh airson am Ballrachd PVG /no Sgrùdaidhean Sgeama.

Can you make a difference to the future lives of Glasgow’s children? You must be committed, passionate and qualified staff member. In addition to the range of teaching and other duties outlined in the job specification we are looking for individuals who enjoy working collegiately with colleagues, and who have a firm committment to improving the outcomes for Glasgow’s young people. Membership of the Protection of Vulnerable Groups Scheme will be essential on taking up appointment along with GTCS Registration. Please note successful candidates will be required to pay for their PVG Membership/or Scheme Checks.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.