Oibriche Taic-ionnsachaidh / Support for Learning Worker

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • 147 Berkeley Street, Glasgow, G3 7HP
  • Posted 8 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £11,099 -£12,125 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 25
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website glasgowccGlasgow City Council
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Tha prìomh dhleastanas aig an Oibriche Taic-ionnsachaidh san àrainneachd nuadh-aimsire sgoile ann a bhith a’ toirt taic agus cuideachadh do chloinn agus do dhaoine òga aig a bheil feumalachdan taic a bharrachd airson inntrigeadh don churraicealam.

Tha na prìomh dhleastanasan agus uallaichean a’ gabhail a-steach solarachadh air cùram agus taic do chloinn agus do dhaoine òga an taobh a-staigh na sgoile, agus aig an aon àm a’ togail dhàimhean obrach dearbhach agus ag adhartachadh giùlain deimhinneach.

Tha an dreuchd seo cuideachd a’ gabhail a-steach a bhith a’ toirt cuideachadh cuibhrichte/gu ìre bhig ann an cumail sùil air agus riarachadh chungaidhean leigheis agus cùram pearsanta dlùth-eòlach.

Feuch gun toir sibh an aire gu bheil an dreuchd seo buailteach do bhallrachd ann an Sgeama Dìon Bhuidhnean So-leònte (PVG).

 

The Support for Learning Worker plays a key role in the modern school environment in providing support and assistance to children and young people with additional support needs to access the curriculum.

The main duties and responsibilities include the provision of care and support to children and young people within the school, whilst building positive working relationships and promoting positive behaviour.

This position also includes the provision of limited/minimal assistance with the supervision and administration of medication and intimate personal care.

Membership of the Protection of Vulnerable Groups Scheme will be essential on taking up appointment. Please note successful candidates for the above position will be required to pay for their PVG Membership/or Scheme Checks.

Succesful applicant must be a fluent Gaelic Speaker

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.