Support for Learning Worker (x2)

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Glasgow Gaelic School, 147 Berkeley Street, Glasgow, G3 7HP
  • Posted 3 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £12,581 - £13,736 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 27.5
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website glasgowccGlasgow City Council
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Tha prìomh dhleastanas aig an Oibriche Taic-ionnsachaidh san àrainneachd nuadh-aimsire sgoile ann a bhith a’ toirt taic agus cuideachadh do chloinn agus do dhaoine òga aig a bheil feumalachdan taic a bharrachd airson inntrigeadh don churraicealam.

Tha na prìomh dhleastanasan agus uallaichean a’ gabhail a-steach solarachadh air cùram agus taic do chloinn agus do dhaoine òga an taobh a-staigh na sgoile, agus aig an aon àm a’ togail dhàimhean obrach dearbhach agus ag adhartachadh giùlain deimhinneach.

Tha an dreuchd seo cuideachd a’ gabhail a-steach a bhith a’ toirt cuideachadh cuibhrichte/gu ìre bhig ann an cumail sùil air agus riarachadh chungaidhean leigheis agus cùram pearsanta dlùth-eòlach.
Feuch gun toir sibh an aire gu bheil an dreuchd seo buailteach do bhallrachd ann an Sgeama Dìon Bhuidhnean So-leònte (PVG).

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

SFLW Job Description.pdf
SFLW_ _Role_Profile.pdf

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.