TEACHER (SECONDARY) GAELIC MEDIUM – SOCIAL SUBJECTS, PORTREE HIGH SCHOOL, HGH11889

  • Làn-thìde / Full-time
  • Portree High School
  • Posted 4 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £27,498 - £41,412
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Làrach-lìn / Website Highland Council

Post Title: Gaelic Medium Teacher of Social Subjects
Location: Portree High School
Hours: 35 hours per week
Duration: Permanent
Salary: £27,498 – £41,412 pa

Contact Person: Tony Breen Tel: 01478 614810

Please APPLY ONLINE.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

The council has a comprehensive relocation package which may be available to the successful candidate.

There would be flexibility around hours to allow for whole school GME development. This can be discussed with the school.

Experience in teaching social subjects (particularly Eachdraidh and/or Cruinn-eòlas) at senior phase is required. Applications with experience of teaching other national qualifications through the medium of Gàidhlig would be considered.

Short listed applicants will normally be contacted by email, unless otherwise stated.   Please check your emails regularly, including your junk/spam folder.

 

Tiotal Dreuchd: Tidsear Foghlam tron Ghàidhlig airson Chuspairean Sòisealta

Àite: Àrd-Sgoil Phort Rìgh

Uairean: 35 san t-seachdain

Ùine: Maireannach

Tuarastal: £27,498 – £41,412 pa

 

 

Neach Fiosrachaidh: Tony Breen, Fòn: 01478 614810

 

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.

Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg bhoireannach. Thathar a’ brosnachadh iarrtasan bho bhoireannaich. Feumar a bhith fileanta sa Ghàidhlig.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Tha pasgan ath-shuidheachaidh cuimseach aig a’ Chomhairle agus ’s dòcha gum bi seo ri fhaotainn dhan tagraiche shoirbheachail airson dreuchdan maireannach.

Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

 

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.