Greisean-obrach // Summer Placements

  • Inntearnas / Internship
  • Seaforth Road, Stornoway
  • Posted 2 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: ?
  • Cùmhnant / Contract: 10 seachdainean
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha MG ALBA toilichte a bhith a’ fastadh airson 5 obraichean samhraidh a ruitheas eadar Ògmhios-Lùnastal 2021.

Bu mhath leinn cluinntinn bho dhaoine fa leth a tha airson eòlas obrach fhaighinn mar phàirt den chùrsa ionnsachaidh aca agus sgilean fhaighinn ag obair taobh a-staigh àrainneachd nam meadhanan Gàidhlig. Bu chòir tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig.

Tha greisean-gnìomhachais na bliadhna seo stèidhichte ann an sgiobaidhean sònraichte agus tha iad co-cheangailte ri pròiseactan.

Bidh am Prògram Greis-gnìomhachais Samhraidh againn a’ gabhail a-steach inntrigeadh, lèirmheasan coileanaidh le sgiobaidhean agus le manaidsearan gu cunbhalach agus teisteanas crìochnachaidh mu sgilean.

Tha tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air làrach-lìn MG ALBA tron cheangal gu h-ìosal.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.