Òraidiche – Gàidhlig is Cuspairean Co-cheangailte

  • Làn-thìde / Full-time
  • An t-Eilean Sgitheanach
  • Posted 4 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £34,170 – £42,357
  • Cùmhnant / Contract: Leantainneach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • July 30, 2021

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Tha Sabhal Mòr Ostaig an-dràsta a’ sireadh thagraichean mu choinneimh dreuchd Òraidiche ann an Gàidhlig is Cuspairean Co-cheangailte. Bidh an neach soirbheachail a’ cur gu mòr ri teagasg, rannsachadh agus buaidh, a’ gabhail a-steach dealbhadh is lìbhrigeadh cùrsa aig ìre ro-Urraim, Urraim agus Maighstireachd, agus rè ùine, ri stiùireadh oileanaich PhD. Tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan airson na dreuchd seo bho thagraichean uidheamaichte agus bho raon farsaing de chuspairean spèisealta, nam measg, ach gun a bhith cuingealaichte ri:

·         Cànan, dualchas is litreachas

·         Cànanachas, sòiseo-cànanachas agus dealbhadh cànain

·         Togail cànain, teagasg agus ionnsachadh

·         Eachdraidh na Gàidhealtachd

’S e cothrom air leth a tha seo airson taic a thoirt gu ginealach ùr na Gàidhlig agus a bhith a’ co-obrachadh ann an sàr-sgioba air àrainneachd bhrosnachail, dhùbhlanach is luachmhor, tro mheadhan na Gàidhlig. Tha eòlas air teagasg aig ìre fo-cheum riatanach. Bidh cothroman ann airson leasachadh proifeiseanta ann an teagasg tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha cothrom aig Sabhal Mòr Ostaig an dreuchd seo a thabhann do luchd-obrach à thall-thairis cuideachd. Dh’fheumadh an tagraiche soirbheachail riaghailtean agus cumhaichean Oifis na Dùthcha a choileanadh airson cead visa obrach Ìre 2 fhaighinn.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Oraidiche SGCC PF Slàn FINAL 2.0.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.