Rùnaire a’ Bhùird

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Sabhal Mor Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach
  • Posted 1 week ago
  • Tuarastal / Salary: £27,000-£31,000 (a rèir eòlais is sgilean)
  • Cùmhnant / Contract: Leantainneach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 10
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

’S e dreuchd àrd-ìre a tha seo, do neach le eòlas air riaghladh corporra, foghlam àrd-ìre agus adhartach agus le sgilean eagrachaidh air leth.  Bidh sibh ag obair don Phrionnsapal agus do Chathraiche Bhòrd Stiùiridh na Colaiste.

Bidh taic chlèireachd ri faighinn airson choinneamhan ach bidh uallach oirbhse mar Rùnaire a’ Bhùird cùisean riaghlaidh, pàipearan agus co-dhùnaidhean a tharraing ri chèile agus cinn-ama a choileanadh.  Bidh agaibh cuideachd ri trusadh, trèanadh agus taic a chumail ri Buill a’ Bhùird.

’S e obair phàirt-ùine a tha seo agus chan fheum sibh a bhith stèidhichte aig a’ Cholaiste ged a bhiodh amannan ann far am biodh agaibh ri bhith an làthair.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Runaire a Bhuird PF.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.