MG ALBA

Bidh MG ALBA a’ lìbhrigeadh meadhanan Gàidhlig dha luchd-amhairc ann an Alba, anns an Rìoghachd Aonaichte agus nas fhaide air falbh.

Bidh MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) ag obair le com-pàirtichean, luchd-ùidh, riochdairean agus a’ choimhearsnachd gus dearbhadh gum faigh luchd-àmhairc Gàidhlig fiosrachadh, foghlam agus dibhearsan tro mheadhan na Gàidhlig. Thairis air taghadh ùrlaran, agus tro ar saoghal, bidh sinn a’ tabhainn chothroman tlachd fhaighinn à susbaint nam meadhanan Gàidhlig, uair sam bith, ge bith càit a bheil thu.

Chan eil dreuchdan bàna Gàidhlig aig MG ALBA an-dràsta.

There are no current Gaelic job vacancies at MG ALBA.