Aithris air dreuchd Bun Sgoil Bhun Easain / Statement on position at Bunessan Primary School

Mar freagairt air sgeulachd de tidsear Gàidhlig à Chanada air a bhith dhiùltadh le Oifis na Dùthcha aig Bun Sgoil Bhun Easain air Eilean Muile: Gu fìrinneach tha gainnead ann de tidsearan Gàidhlig airson na dreuchdan a tha ri fhaighinn air feadh na h-Alba.  Tha grunnan tursan air tachairt sa bhliadhna seo chaidh far an […]

Barrachd… / Read More…