Fastaichean / Employers

Tha sinn a chur fàilte air sanasan obrach bho a h-uile duine le dreuchdan co-cheangailte leis a Ghàidhlig ann an dòigh air choireigin, agus tha sinn an dùil a bhith na ionad air loidhne airson fastadh ann an saoghail na Gàidhlig.

Tha sanasan gu tur saor an-asgaidh, agus tha iad a’ tighinn le brosnachadh air na meadhanan sòisealta againn ‘s cuideachd ar liosta post-d.  Ma tha sibh ag iarraidh gum bi do dhreuchd air fhaicinn le coimhearsnachd na Gàidhlig, ‘s e Obraichean Gàidhlig far am bu chòir dhut a bhith.

Ma tha sibh den bheachd gu bheil Gàidhlig ion-mhiannaichte neo riatanach airson an obair agaibh, biodh e na buannachd dhan fhastadh agaibh an sanas-obrach agaibh a chur an àrd an seo.  ‘S urrainn dhuibh stiùireadh bho Bòrd na Gàidhlig a’ leughadh airson daingneachadh a bheil Gàidhlig ion-mhiannaichte neo riatanach airson an obair.

 

We welcome job postings from everyone with jobs related in some way to Gaelic, and our aim is to be the hub for recruitment in the Gaelic world.

Job postings are entirely free, and come with a level of promotion through our social media outlets as well as our weekly newsletter.  If you want your job seen by the Gaelic community, Obraichean Gàidhlig is the place to be.

If you believe your job position is Gaelic-desirable or Gaelic-essential, it would be an advantage to your recruitment to advertise your position here.  You can read guidance from Bòrd na Gàidhlig if you need to determine whether your position is Gaelic-desirable or Gaelic-essential.


Managing jobs

Ma tha sibh air dreuchd cur an àrd, ‘s urrainn dhuibh a h-athrrachadh aig àm sam bith – agus tha sinn cuideachd iarraidh oirbh sin a chur air an làrach cho luath ‘s a ‘s urrainn dhubh.

Tadhail air an duilleag My Jobs agus chì sibh na dreuchdan uile a tha beò air an làrach agus ‘s urrainn dhuibh iad atharrachadh, lionadh neo thoir dheth ma thogras sibh.

 

If you have posted a job on our site, you are free to amend or edit the job posting at any time – and we also ask that if the position is filled that you also update that on the site yourself as soon as possible.

Visit the My Jobs page and you’ll see all postings you currently have live on the site and will be able to edit, fill or delete jobs at will.