Àrd-Oifigear

  • Làn-thìde / Full-time
  • Stornoway
  • Posted 3 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: Dependent on experience
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha Acair a’ sireadh Àrd-oifigear airson an sgioba a stiùireadh. Tha feum aig an Àrd-oifigear a bhith tuigseach air an àite a th’aig foillseachadh ann an dàimh ri Poileasaidh Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba agus ann an cultar agus dualchas na Gàidhealtachd agus nan Eilean a bharrachd air a bhith air leth dealasach mu litreachas na Gàidhlig. Faic am faidhle gu h-ìosal airson barrachd fios.

Acair is looking for a Chief Officer to lead the team. You will understand the role of publishing in the context of Scottish Government Gaelic Policy, Highlands & Islands culture and heritage as well as being passionate about Gaelic literature. Please see file below for more details.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Acair Job advert.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.