Project Officer

  • Neo-cheangailte / Freelance
  • Inverness
  • Posted 1 year ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £10,000 contract
  • Cùmhnant / Contract: Variable
  • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Alba Heritage Trust

 

Project officer  – Alba Heritage Trust

A self-employed Project Officer is sought to assist Alba Heritage Trust with the development of an Inverness Gaelic Cultural Centre. The total value of this consultancy contract, inclusive of VAT and any expenses, is £10,000.

If you think you have the necessary skills to undertake this contract, please submit a covering letter and a CV outlining your experience to: albaheritagetrust@gmail.com by the 27th May 2019.

 

Oifigear Pròiseict – Urras Dualchais Alba

Thathar a’ sireadh Oifigear Pròiseict gus Urras Dualchais Alba a chuideachadh a’ leasachadh Ionad Cultarail Gàidhlig Inbhir Nis. ’S e luach iomlan a’ chùmhnaint cho-chomhairleachaidh seo, a’ gabhail a-steach Cìs Luach-leasaichte agus cosgaisean sam bith, £10,000.

Ma tha sibh a’ smaoineachadh gu bheil na sgilean riatanach agaibh gus am pròiseact seo a ghabhail os làimh, nach cuir sibh litir agus CV ag innse mur cuid eòlais gu: albaheritagetrust@gmail.com ron 27mh Ceitean  2019.

 

 

 

 

 

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.